Ngày 20/8/2018, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2443/QĐ-UBND về quy định điều kiện, hạn mức và trình tự, thủ tục công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền với đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980, đã kê khai, đăng ký sử dụng vào mục đích đất ở theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng hiện nay hồ sơ kê khai, đăng ký theo Chỉ thị 299/TTg đã bị mất, hư hỏng, thất lạc.

 Theo đó, các trường hợp đang sử dụng thửa đất có vườn ao gắn liền với đất ở có nguồn gốc sử dụng làm nhà ở ổn định trước ngày 18/12/1980 liên tục cho đến nay hiện không có tranh chấp về quyền sử dụng đất; đã kê khai, đăng ký sử dụng vào mục đích đất ở theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ ghi 200m2 hoặc 300m2 đất ở, diện tích còn lại ghi đất vườn hoặc đất trồng cây lâu năm nhưng hiện nay hồ sơ kê khai, đăng ký theo Chỉ thị 299/TTg đã bị mất, hư hỏng không còn để xác nhận có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì nay được công nhận lại diện tích đất ở mà không phải nộp tiền sử dụng đất với diện tích đất ở được công nhận tối đa bằng 05 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương (khu vực nông thôn đồng bằng tối đa không quá 1.500m2, khu vực nông thôn miền núi tối đa không quá 2.000m2, các vị trí bám đường quốc lộ, tỉnh lộ tối đa không quá 1.250m2) nhưng không vượt quá diện tích ghi trên bản đồ 299.

          Các trường hợp không được xem xét giải quyết gồm:

          Đối với phần diện tích đã được cơ quan nhà nước thu hồi, bồi thường GPMB.

          Diện tích đã được cơ quan nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

          Đối với địa phương huyện Thạch Hà, qua kết quả rà soát, hiện có 06 xã có đối tượng sử dụng đất đủ điều kiện giải quyết theo Quyết định 2443 gồm: Tân Lâm Hương (địa bàn xã Thạch Lâm cũ), Lưu Vĩnh Sơn (địa bàn xã Thạch Lưu, Bắc Sơn cũ), Việt Tiến (địa bàn xã Việt Xuyên cũ), Thạch Kênh, Ngọc Sơn, Thạch Đài.

Các xã: Việt Tiến (địa bàn xã Phù Việt cũ), Đỉnh Bàn (địa bàn xã Thạch Bàn cũ) không thực hiện lập hồ sơ đo đạc theo Chỉ thị 299; thôn Bắc Lạc xã Thạch Lạc có thực hiện đo đạc theo Chỉ thị 299 nhưng đo bao toàn thôn.

Quyết định 2443/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh có hiệu lực đến ngày 30/12/2020, vì vậy đề nghị các hộ gia đình, cá nhân tại các xã nói trên đang sử dụng thửa đất có nhà ở và sử dụng ổn định, liên tục vào mục đích làm nhà ở từ trước ngày 18/12/1980 đến nay mà trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp chỉ ghi 200m2 hoặc 300m2 đất ở, diện tích còn lại ghi đất vườn hoặc đất trồng cây lâu năm thuộc địa bàn các xã nói trên nay có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở khẩn trương tới UBND xã đăng ký, kê khai để được tổng hợp, xem xét giải quyết theo quy định.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
 Liên kết website
Thống kê: 44.466
Online: 157