STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Hộp thư CV

01

Phạm Duy Đạt

BT - Chủ tịch UBND

0912047743

pddat.ttvq

02

Phạm T.Hồng Thanh

P.Bí thư Thường trực

0988 358 507

pththanh.ttvuquang

03

Lê Hoài Nam

P.BT-Chủ tịch MTTQ

0976 808 896

lhnam.ttvuquang

04

Nguyễn Thị Diên

P. CT HĐND

0963 773 809

ntdien.ttvuquang

CƠ CẤU TỔ CHỨC THƯỜNG TRỰC THỊ TRẤN VŨ QUANG KHÓA IV NHIỆM KỲ 2020-2025

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Hộp thư CV

01

Phạm Duy Đạt

BT - Chủ tịch UBND

0912047743

pddat.ttvq

02

Phạm T.Hồng Thanh

P.Bí thư Thường trực

0988 358 507

pththanh.ttvuquang

03

Lê Hoài Nam

P.BT-Chủ tịch MTTQ

0976 808 896

lhnam.ttvuquang

04

Nguyễn Thị Diên

P. CT HĐND

0963 773 809

ntdien.ttvuquang

05

Lê Thanh Hảo

P. CThủ tịch UBND

0915116632

lthao.ttvuquang

06

Lê Ngọc Trung

P. CThủ tịch UBND

0919 847 775

lntrung.ttvuquang

07

Trần Bình Trọng

Trưởng Công an(UV. UB)

0943 335 838

congan.ttvuquang

08

Nguyễn Thanh Hải

Thị đội trưởng(UV.UBND)

0987 433 576

nthai.ttvuquang

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY ĐƠN VỊ THỊ TRẤN VŨ QUANG KHÓA IV NHIỆM KỲ 2020 -2025

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Hộp thư CV

Khối Đảng

01

Phạm Thị Hồng Thanh

P.Bí thư Thường trực

0988 358 507

pththanh.ttvuquang

02

Nguyễn Thị Thu Huyền

Văn phòng

0973 735 495

ntthuyen.ttvuquang

Khối UBND

01

Phạm Duy Đạt

BT - Chủ tịch UBND

0912047743

pddat.ttvq

02

Nguyễn Thị Diên

P. CT HĐND

0963 773 809

ntdien.ttvuquang

03

Lê Thanh Hảo

P. CThủ tịch UBND

0915116632

lthao.ttvuquang

04

Lê Ngọc Trung

P. CThủ tịch UBND

0919 847 775

lntrung.ttvuquang

05

Lê Xuân Thuật

Văn hóa - TT

0918 061 979

lxthuat.ttvuquang

06

Trần Thị Lam

Văn phòng HĐND, UB

0972 369 195

ttlam.ttvuquang

07

Trần Bình Trọng

Trưởng Công an TT

0943 335 838

congan.ttvuquang

08

Nguyễn Quảng Quý

Kế toán NS

0915 938 318

quynq.st@hatinh.gov.vn

09

Lê Công Viên

CS - XH

0988 358 554

vienlc.tt

10

Nguyễn Xuân Giang

Địa chính - XD - ĐT

0919647365

giangnx.tt

11

Phạm Duy Thắng

CH phó BCHQS

0988 061 703

pdthang.ttvuquang

12

Nguyễn Hồng Quang

Tư pháp – HT

0986 735 218

nhquang.ttvuquang

13

Nguyễn Thanh Hải

Thị đội trưởng

0987 433 576

nthai.ttvuquang

14

Trần Thị Vinh

Văn thư

0346 549 797

ttvinh.ttvuquang

Khối Mặt trận và đoàn thể - Chính trị xã hội

01

Lê Hoài Nam

Chủ tịch MTTQ

0976 808 896

lhnam.ttvuquang

02

Lê Thị Thanh Bình

P. Chủ tịch UBMT

0917 781 264

lttbinh.ttvuquang

03

Phan Thị Hiển

Chủ tịch HLHPN

0836 246 111

pthien.ttvuquang

04

Lê Thị Thanh Hương

P. Chủ tịch HLHPN

0973 808 743

 

05

Lê Tiến Dũng

Bí thư Đoàn TN

0974 737 409

dunglt.tt

06

Lê Ngọc Phước

Phó Bí thư đoàn TN

0353 316 333

 

07

Nguyễn Duy Trung

Chủ tịch Hội CCB

0981 382 267

ndtrung.ttvuquang

08

Lê Tuấn Anh

P.Chủ tịch Hội CCB

0986 272 994

 

09

Nguyễn Thị Ái Liên

Chủ tịch hội ND

0948 038 222

ntalien.ttvuquang

10

Nguyễn Ngọc Huấn

P. Chủ tịch hội ND

0397 063 456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
 Liên kết website
Thống kê: 81.650
Online: 65