HÀ VĂN YÊN

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN; BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - CHỦ TỊCH HĐND XÃ

SỐ ĐIỆN THOẠI: 02393509777

EMAIL: hayenhuongquang@gmail.com

NGUYỄN VÕ THỊNH

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ

SỐ ĐIỆN THOẠI: 0965567008

EMAIL: nguyenvothinh77@GMAIL.COM

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - CHỦ TỊCH UBND XÃ

SỐ ĐIỆN THOẠI: 0912871345

EMAIL: nguyenhungcuonghtvq@GMAIL.COM

NGUYỄN ĐÌNH THI

UV BTV = CHUT TỊCH MTTQ XÃ

SỐ ĐIỆN THOẠI: 0387215378

EMAIL: thivhhuongtho@GMAIL.COM

TRỊNH ĐÌNH CƯỜNG

UV BTV - PCT HĐND XÃ

SỐ ĐIỆN THOẠI: 0967959009

EMAIL: trinhcuonghqvq@GMAIL.COM

NGUYỄN VĂN HIỆU

ĐẢNG ỦY VIÊN - PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

SỐ ĐIỆN THOẠI: 0974247582

EMAIL: nguyenhieuhuongquang@GMAIL.COM

TRẦN VĂN MỪNG

ĐẢNG ỦY VIÊN - PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

SỐ ĐIỆN THOẠI: 0969012456-0946400444

EMAIL: quocmungvq@GMAIL.COM

TRẦN VĂN TUYẾN

ĐẢNG ỦY VIÊN - CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH

SỐ ĐIỆN THOẠI: 0917666214

EMAIL: trungtuyenvq@GMAIL.COM

LÊ VĂN LỤC

ĐẢNG ỦY VIÊN - CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN

SỐ ĐIỆN THOẠI: 0944248768

EMAIL: leluchndhq@GMAIL.COM

TRỊNH THỊ MỘNG THƯƠNG

ĐẢNG ỦY VIÊN - CHỦ TỊCH HỘI LH PHỤ NỮ

SỐ ĐIỆN THOẠI: 0947612213

EMAIL: pnhuongquangG@GMAIL.COM

TRẦN XUÂN ĐỊNH

ĐẢNG ỦY VIÊN - CHT BAN CHQS XÃ

SỐ ĐIỆN THOẠI: 0846937373

EMAIL: dinhqshuongtho@GMAIL.COM

LÊ HỮU CƯƠNG

ĐẢNG ỦY VIÊN - TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

SỐ ĐIỆN THOẠI: 0976710699

EMAIL: HUUCUONGVQ@GMAIL.COM

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
 Liên kết website
Thống kê: 28.450
Online: 47