Vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 30/6/2021 triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg trên địa bàn trong đó yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ về cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3, 4 và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các Nghị quyết của Chính phủ với những nội dung chính sau.

Các phòng, ban, ngành, địa phương khẩn trương phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia đối với các DVC yêu cầu phải hoàn thành trong quý I, quý II năm 2021 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ và các DVC giao cho địa phương chủ trì tại Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Rà soát lại số lượng và tên thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 02 cấp (cấp huyện, cấp xã) để đẩy nhanh tiến độ kết nối, đồng bộ kết quả xử lý hồ sơ của các thủ tục hành chính phục vụ chỉ đạo, điều hành, theo dõi, giám sát và đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; số lượng, tên thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết có yêu cầu nghĩa vụ tài chính để đẩy nhanh việc tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến đối với các thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia theo quy định Nghị quyết số 01/NQCP ngày 1/1/2021 của Chính phủ.

Để đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng DVC quốc gia UBND huyện đã ban hành Văn bản số 896/UBND ngày 14/7/2021 nhằm triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo đó đã yêu cầu các địa phương, đơn vị rà soát các điều kiện về nhân lực và các trang thiết bị, cần thiết phục vụ cho việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính như: hạ tầng mạng, máy tính, máy scan, chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng,... để tổng hợp báo cáo đề nghị Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh phân quyền thực hiện.

Đối với triển khai đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các dịch vụ công mức độ 3, 4: các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 02/02/2021 của UBND huyện khẩn trương tham mưu, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021.

Quang Thái  ( Tổng hợp)

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 1.445.907
Trong năm: 760.757
Trong tháng: 26.611
Trong tuần: 9.463
Trong ngày: 1.540
Online: 44