Ngày 19/4 Đảng ủy xã Thọ Điền đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị 245 Đảng viên của 16 chi bộ thuộc Đảng bộ xã Thọ Điền đã được nghe Đ/c Tô Minh Hoài, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm chính trị truyền đạt những nội dung cốt lõi của Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia...

Đ/c Tô Minh Hoài, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm chính trị truyền đạt những nội dung cốt lõi của Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng

 Trong đã đã nhấn mạnh 8 điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng gồm: Chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là tiêu đề báo cáo chính trị; 5 bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Dự báo tình hình thế giới và khu vực; quan điểm chỉ đạo; cách tiếp cận xác định mục tiêu, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030; Định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021 - 2025; Xác định nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược…

Đ/c Đặng Khánh Trình, Bí thư Đảng ủy xã triển khai chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội XIII .

Qua  tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII nhằm giúp cán bộ, đảng viên Đảng bộ xã Thọ Điền nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó để xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đề ra.

Xuân Hoàn  - Quốc Lập

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 777.455
  Trong năm: 735.844
  Trong tháng: 91.884
  Trong tuần: 18.646
  Trong ngày: 73
  Online: 44