Ngày 17/4, Đảng ủy Thị trấn Vũ Quang tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập và quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và trao tăng Huy hiêu 40, 45, 50 tuổi Đảng cho các đảng viên.

 

 

Trong thời gian 01 ngày, trên 250 đảng viên trong Đảng bộ đã được  nghe đồng chí Tô Minh Hoài – Phó trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Đồng chí Tô Minh Hoài – Phó trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của NQ.

 

Trong quá trình truyền tải Phó trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy đã tập trung nhấn mạnh vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược…; những thành tựu, các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới, để cấp ủy Đảng, cán bộ đảng viên liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, tình hình điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị mình, nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thông qua ciệc học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thi trấn nắm vững và thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, kế hoạch, dự án, đề án khả thi và những việc làm cụ thể sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển của đơn vị, địa phương; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Thừa ủy quyền của  cấp trên các đồng chí Phạm Duy Đạt – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn; Nguyễn Trường Thọ - HUV, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện đã trao tăng Huy hiệu 40, 45, 50 tuổi đảng đợt 3/2/2021 cho các đảng viên.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 777.366
  Trong năm: 734.578
  Trong tháng: 93.972
  Trong tuần: 25.361
  Trong ngày: 1.509
  Online: 32