Đó là ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Bùi Khắc Bằng - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban công tác cải cách hành chính quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021 vào chiều ngày 8/4.

Trong quý I, Phòng Nội vụ và các phòng chuyên môn đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản về công tác CCHC để lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ và khá hiệu quả. Tính đến nay, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc ban hành kế hoạch CCHC tại cơ quan, đơn vị mình; có các văn bản chỉ đạo cụ thể trên từng nội dung, lĩnh vực CCHC. Văn phòng HĐND &UBND huyện đã tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ huyện đến cơ sở thực hiệm nghiêm túc quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả; chỉ đạo phòng chuyên môn giải quyết TTHC đảm bảo thời gian quy định.

Kết quả, trong quý I, tổng số thủ tục hành chính ( TTHC)Trung tâm hành chính công huyện đã tiếp nhận giải quyết là 6.708 hồ sơ, tất cả các hồ sơ đều được tiếp nhận theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong đó, số kỳ trước chuyển qua: 1.098 hồ sơ, số tiếp nhận trong kỳ 5.611; đã giải quyết 6.561 hồ sơ.

Riêng hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, trong kỳ đã tiếp nhận 261 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết 207 hồ sơ.  Đối với các đơn vị cấp xã, số hồ nhơ tiếp nhận giải quyết rong kỳ  là 855 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết  là 810. Cùng với đó, công tác cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính phủ điện tử cũng đã được các phòng ban, ngành liên quan phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh: Hiện tại cơ sở vật chất, trang thiết bị làm viêc của xã còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công việc chuyên môn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCTTHC và kiểm soát TTHC từ huyện đến cơ sở vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, vướng mắc như: việc thanh tra, kiểm tra TTHC đối với các đơn vị trực thuộc chưa được quan tâm chú trọng; việc tổ chức thực hiện các văn bản QPPL các cấp còn hạn chế, chưa kịp thời; công tác cải cách tài chính công, việc giải ngân vốn ngân sách chưa cao; xây dựng và phát triển chính phủ điện tử chưa đáp ứng được yêu cầu; việc áp dụng ISO trong hoạt động của đơn vị chưa được triển khai hiệu quả; kết quả giải quyết TTHC mức độ 3, 4 rất thấp...

Đ/c Trần Văn Thư - Bí thư, chủ tịch UBND xã Ân Phú:  Đề nghị UBND huyện phối hợp với các ngành chuyên môn tỉnh tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cơ sở, qua đó nhằm đáp ứng yêu cầu trong thực hiện cải cách TTHC như hiện nay.

Đ/c Lê Thị Ngọc Chiến - Chanh thanh tra huyện: Thực tế việc áp dụng thực hiện giải quyết TTHC mức độ 3, 4 để đi vào thực chất cần có thời gian và kế hoạch cụ thể...

Phó chủ tịch UBND huyện Phan Hồng Yến: Cần nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác thực hiện cải cách TTHC để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, giúp cho việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành được tốt hơn

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng yêu cầu các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, các đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch CCTTHC phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện, xem đây là 01 trong những nội dung trọng tâm của huyện. Trong đó, phòng Nội vụ chủ trì, tham mưu thực hiện chỉ thị của UBND huyện về tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trong năm 2021 và những năm tiếp theo, trọng tâm là thực hiện giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 trước mắt tại các địa phương như: Thị trấn, Đức Lĩnh, Đức Bồng.

Các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tăng cường đẩy mạnh việc giải quyết hồ sơ 01 cửa và 01 cửa liên thông; thực hiện đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện, nhằm đánh giá kết quả CCHC một cách thực chất, từ đó chỉ rõ những điểm mạnh, những hạn chế để làm rõ nguyên nhân và đề ra các biện pháp khắc phục. Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các ngành, địa phương trên cơ sở cầm tay chỉ việc; thực hiện rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của một số đơn vị. Phòng TCKH rà soát và tham mưu UBND ban hành các quy định quản lý thu ngân sách trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch HĐND huyện giao. Phòng VHTTDL,Trung tâm VHTT huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC.

Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng phát biểu kết luận.

Các phòng, ban, ngành, địa phương, đơn vị tăng cường quan tâm đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất; ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng các yêu cầu nâng cao công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về triển khai CCHC; đề xuất phương án khắc phục các hạn chế, xây dựng lộ trình cụ thể để từng bước nâng cao điểm xếp hạng CCHC của huyện.

Để nêu cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, đ/c Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, ngành, chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải gắn kết quả thực hiện công tác CCHC với công tác thi đua, khen thưởng. Khi xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân, ngoài các quy định chung phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trong năm để xét khen thưởng.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ngành, địa phương, đơn vị phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20221-2026; tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Đặc biệt là dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò...

Lê Thuỷ- Thu Hương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 677.085
  Trong năm: 655.251
  Trong tháng: 71.900
  Trong tuần: 13.741
  Trong ngày: 914
  Online: 75