Sáng ngày 20/2 Đảng ủy Thị trấn Vũ Quang đã tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quán triệt các quy định, thông báo của Trung ương, của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Đ/c Tô Minh Hoài, Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt những nội dung trọng tâm của chuyên đề năm 2020 và phân tích làm rỏ nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong nhân dân và tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua học tập chuyên đề, góp phần quan trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2020 và các năm tiếp theo. Theo đó, các chi bộ, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị sẽ tiếp tục triển khai chuyên đề sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong toàn thể nhân dân cùng tham gia thực hiện. Từ đó, tạo thêm động lực cho công cuộc đổi mới đất nước của Đảng và toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng. Trong đó tập trung giới thiệu nội dung: Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 12/10/2019 và Kết luận số 63-KL/TW ngày 10/10/2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền...

Xuân Hoàn – Thu Hương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 777.360
Trong năm: 734.578
Trong tháng: 93.972
Trong tuần: 25.361
Trong ngày: 1.502
Online: 26