- Địa chỉ: TDP 4 Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. - ĐT: 02393814064. 02393981456. Gmai: truyenhinhvq@gmail.com

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Vũ Quang được thành lập theo Quyết định số: 2832/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 11 năm 2018, của UBND huyện Vũ Quang;

- Cơ Sở vật chất, Trang thiết bị hoạt động:

+ Nhà làm việc 2 tầng: 01 Phòng máy, 01 phòng thu âm, 01 phòng dựng chương trình.

+ 01 Máy Phát hình TQT VHF 500W Kênh 12.

+ 01 Máy Phát thanh TQT FM 200W tần số 106MHZ.

+ Các trang thiết bị kỷ thuật chuyên dụng sản xuất chương trình.

I. Cơ cấu tổ chức

1. Ban Lãnh đạo gồm:

- Trưởng đài: Ông Trần Đức Thuận;

- Phó Trưởng đài: Ông Cao Xuân Hoàn.

2. Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

a. Bộ phận nội dung:

- Ông: Cao Xuân Hoàn, Phóng viên, phụ trách biên tập;

- Ông: Phạm Quốc Lập, Phóng viên;

- Bà: Võ Thị Bích Hường, Phóng viên;

- Bà: Lê Thị Thủy, Phóng viên, kiêm Phát thanh viên.

b. Bộ phận kỷ thuật, quay phim, sản xuất chương trình gồm:

- Ông: Phạm Văn Tịnh; Tổ trưởng.

- Ông: Lê Anh Dũng;

- Bà: Thái Thị Thu Hương.

c. Tổ hành chính:

- Bà: Trần Thị Dung, Kế toán, Dịch vụ quảng cáo, Văn thư, Tạp vụ.

II. Vị trí và chức năng

1. Đài Truyền thanh - Truyền hình Vũ Quang là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện.

2. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện theo quy định của pháp luật.

III. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

2. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

5. Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

6. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

8. Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao theo quy định của pháp luật.

IV. Tổ chức và biên chế

1. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện có Trưởng đài, Phó Trưởng đài và bộ máy giúp việc. Trưởng đài và Phó Trưởng đài do Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

2. Trưởng đài chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đài. Phó Trưởng đài giúp Trưởng đài, chịu trách nhiệm trước Trưởng đài về nhiệm vụ được phân công.

3. Biên chế của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện là biên chế sự nghiệp, đảm bảo để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Số lượng biên chế của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện do Ủy ban nhân dân huyện quyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp của huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm theo quy định của pháp luật./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 613.583
Trong năm: 10.771
Trong tháng: 57.373
Trong tuần: 12.768
Trong ngày: 1.356
Online: 50