Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Văn phòng điều phối NTM huyện

 

 

I. Vị trí, chức năng:

 

1. Văn phòng điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới huyện là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo các chương trình MTQG huyện (BCĐ huyện) đối với chương trình xây dựng NTM và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

 

2. Văn phòng điều phối nông thôn mới có con dấu riêng để ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành; chịu sự chỉ đạo của BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện.

 

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 

1. Về thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới:

- Tổng hợp, tham mưu toàn diện cho Ban chỉ đạo huyện các nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM và phối hợp với các phòng, ban ngành có liên quan để kiểm tra, hướng dẫn công tác xây dựng NTM tại các đơn vị, địa phương;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp chỉ đạo tại các xã và chuẩn bị các nội dung Hội nghị, cuộc họp, thông báo kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; xây dựng kế hoạch kiểm tra, làm việc tại các xã, thôn xóm; xây dựng chương trình công tác; tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo; phối hợp kiểm tra, lập dự trù kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo và phối hợp tham mưu phân bổ các nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng NTM theo quy định;

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của các phòng ban, ngành, các địa phương báo cáo Thường trực Huyện ủy, UBND, Ban chỉ đạo huyện và BCĐ, VPĐP NTM tỉnh theo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu;

2. Về thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm OCOP”:

- Chủ trì tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch OCOP theo giai đoạn và hàng năm.

- Chỉ đạo và hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án OCOP ở các địa phương; thường xuyên kiểm tra, theo dỏi, đánh giá thực hiện Kế hoạch của huyện, Đề án của tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị đề xuất kế hoạch vốn hàng năm để thực hiện Kế hoạch của huyện, Đề án của Tỉnh;

- Tham mưu kiểm tra, đánh giá, xếp loại sản phẩm; tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch thực hiện Đề án của tỉnh, huyện; báo cáo BCĐ các Chương trình MTQG huyện.

 

III. Cơ cấu tổ chức

 

1. Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện gồm

 

 a) Chánh văn phòng: Do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách kinh tế đảm nhận; chịu trách nhiệm trước Thường trực Ban chỉ đạo huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện.

b) Phó Chánh văn phòng: Trực tiếp điều hành hoạt động của Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện; tham mưu Chánh văn phòng, Thường trực BCĐ huyện và Lãnh đạo UBND huyện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Chịu trách nhiệm trước Chánh văn phòng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ của tập thể cán bộ VPĐP NTM huyện.

c) Việc bố trí, luân chuyển Lãnh đạo và cán bộ làm việc tại Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy định của pháp luật, theo phân cấp quản lý và yêu cầu nhiệm vụ.

- Bà Nguyễn Thị Lương – Phó Trưởng Phòng NN&PTNT, kiêm Phó Chánh văn phòng; Điện thoại: 0915935625; Email: luongntmvq@hatinh.gov.vn

- Bà Bùi Thị Thu Hà; Chuyên viên Phòng NN&PTNT, được điều động làm việc tại VPĐP NTM huyện; Điện thoại: 0948022266; Email: thuhavq@ hatinh.gov.vn

- Ông Nguyễn Ngọc Thỏa, Viên chức Trung tâm VHTT huyện, được điều động làm việc tại VPĐP NTM huyện; Điện thoại:  0945521083. Địa chỉ email: ngocthoavq@ hatinh.gov.vn

- Ông Nguyễn Thành Nhơn; Viên chức Trung tâm UDKHKT&BVCTVN huyện, được điều động làm việc tại VPĐP NTM huyện; Điện thoại: 0917702565; địa chỉ email: thanhnhonhuan@ hatinh.gov.vn

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 2.260.484
Trong năm: 261.217
Trong tháng: 125.593
Trong tuần: 25.832
Trong ngày: 3.614
Online: 62