Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức biên chế

của Ban QLDA ĐTXD huyện Vũ Quang

 

I. Vị trí và chức năng

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 63, Luật Xây dựng; Khoản 6, Điều 1, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ; Khoản 2, Điều 7, Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, cụ thể như sau:

Làm chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án khi được giao. Căn cứ điều kiện cụ thể, Chủ tịch UBND huyện quyết định giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện chức năng chủ đầu tư đối với từng dự án cụ thể;

Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;

Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;

Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư;

Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao;

Thực hiện các chức năng khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Thực hiện theo quy định tại Điều 68, Điều 69, Luật Xây dựng; Điều 8, Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, cụ thể như sau:

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư, gồm:

- Lập kế hoạch dự án: Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, Mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện;

- Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác;

 - Các nhiệm vụ thực hiện dự án: Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; kiểm tra giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác;

- Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình;

- Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: Tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban quản lý dự án theo quy định;

- Các nhiệm vụ hành chính, Điều phối và trách nhiệm giải trình: Tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban quản lý dự án; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý; thiết lập hệ thống thông tin nội bộ và lưu trữ thông tin; cung cấp thông tin và giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban quản lý dự án theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án, gồm:

Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Luật Xây dựng;

Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường;

 Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.

3.  Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình theo quy định tại Điều 12, Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện với Ủy ban nhân dân huyện và cấp có thẩm quyền theo chế độ báo cáo.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Ban QLDA đầu tư xây dựng có giám đốc, Phó giám đốc và các viên chức.

a. Giám đốc ban quản lý dự án:

- Quản lý, điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động, các nhiệm vụ chung của Ban;

- Làm việc với các cơ quan cấp tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan về quá trình xây dựng, xúc tiến và triển khai thực hiện các dự án;

- Xem xét, ký ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ban và các văn bản xin ý kiến gửi các cơ quan cấp tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND huyện liên quan thuộc thẩm quyền của Giám đốc Ban;

- Xem xét, ký ban hành các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành của Ban về chiến lược, kế hoạch phát triển chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; công tác tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, viên chức, người lao động, chế độ chính sách; công tác đào tạo, bồi dưỡng, thi đua - khen thưởng, kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác quản lý tài chính - kế toán, nguồn vốn đầu tư xây dựng; công tác thanh tra, kiểm toán; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Đi thực địa để kiểm tra, giám sát, chỉ đạo thi công các công trình, dự án;

- Chủ trì các cuộc họp giao ban hàng tháng, hội nghị sơ kết, tổng kết của Ban;

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Ban;

b. Phó Giám đốc:

- Quản lý, điều hành các hoạt động của Ban theo sự phân công và ủy quyền của Giám đốc;

       - Làm việc với các cơ quan cấp tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện và chính quyền địa phương cấp xã về quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các dự án;

- Xem xét, xử lý và ký các văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được phân công như công tác kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng, tiến độ thi công; công tác đấu thầu, dự toán, quyết toán hợp đồng; công tác bảo trì công trình xây dựng;

       - Đi thực địa để kiểm tra, giám sát, chỉ đạo thi công các công trình, dự án;

       - Phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với chính quyền các địa phương đối với từng dự án theo nhiệm vụ được phân công;

       - Chủ trì các cuộc họp giao ban công trường, họp để kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án theo nhiệm vụ được phân công;

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tại Ban theo sự phân công;

c. Các vị trí làm việc:

- Kế hoạch - Đấu thầu: - Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án được UBND huyện giao làm Chủ đầu tư; Lập và kiểm tra, soát xét dự toán các bước: khảo sát, lập dự án đầu tư; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công; báo cáo đánh giá tác động môi trường; cắm cọc giải phóng mặt bằng; kiểm định chất lượng công trình; Lập và trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trực tiếp lập hoặc kiểm tra, soát xét hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu (do thuê các đơn vị tư vấn lập); Thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu; trình thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; Soạn thảo thương thảo hợp đồng, hợp đồng xây lắp, tư vấn, khác; Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thanh toán, quyết toán các hạng mục chi phí xây dựng, tư vấn, khác; Phối hợp với các bộ phận chuyên môn để trình thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; Tổng hợp, báo cáo theo quy định; Lưu trữ hồ sơ, tài liệu có liên quan.

       - Kỹ thuật - Giám sát: Lập đề cương nhiệm vụ khảo sát, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, đề cương nhiệm vụ kế hoạch bảo vệ môi trường; thực hiện giám sát, nghiệm thu các công việc nêu trên; Lập hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn, hoàn thành công trình, quyết toán công trình và bàn giao đưa vào sử dụng; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định của pháp luật; Kiểm tra, đôn đốc tư vấn giám sát, Nhà thầu thực hiện các công việc theo tiến độ thi công được chấp thuận; Thực hiện giám sát kỹ thuật, chất lượng, tiến độ thi công công trình; Phối hợp với các bộ phận chuyên môn để trình thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành;

- Hành chính, tổng hợp: Tổng hợp và báo cáo công việc của Ban theo quy định; Quản lý hồ sơ, lý lịch công chức, viên chức và lao động hợp đồng; Quản lý các hồ sơ, tài liệu và tài sản được lưu trữ tại Kho; Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động: nâng lương, bảo hiểm, làm thêm, nghỉ phép, chế độ khác; Kiểm tra, sửa chữa hệ thống mạng, máy tính, điện, nước của cơ quan; Nghiên cứu và áp dụng vào thực tế các sáng kiến kinh nghiệm trong xử lý công việc chuyên môn.

       - Kế toán: Theo dõi tạm ứng, thanh toán tiền lương và các chi phí quản lý của Ban; Cập nhật chứng từ thu, chi, lưu chứng từ; Đối chiếu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện; Quản lý và theo dõi tài sản của Ban; Lập báo cáo quyết toán hàng năm; Nghiên cứu và áp dụng vào thực tế các sáng kiến kinh nghiệm trong xử lý công việc chuyên môn;

       - Văn thư, lưu trữ: Chuyển công văn đi, vào sổ và Trang hồ sơ công việc, luân chuyển đến các bộ phận chuyên môn theo quy trình; Nhận công văn đến, vào sổ và Trang hồ sơ công việc, luân chuyển đến các bộ phận chuyên môn  theo quy trình; In ấn, nhân bản, vào sổ, phát hành công văn đi của Ban; Sử dụng, bảo quản con dấu các loại của cơ quan và báo cáo cơ quan công an theo quy định; Lập hồ sơ các loại công văn đi, lưu trữ theo quy định của pháp luật;

           - Thủ quỹ: Giao dịch với Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng; Thu, chi tiền mặt của Ban theo phiếu thu, chi của Kế toán; Thực hiện công tác tiếp khách, liên hoan, tổng kết; Thực hiện công tác lễ tân, phục vụ nước uống cho các cuộc họp và làm việc hàng ngày; Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc phân công.

2. Biên chế:

Biên chế của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế của ban QLDA ĐTXD huyện được giao.

3. Cơ cấu tổ chức:

- Ông Nguyễn Trường Thọ - Giám đốc; Điện thoại: 0945935888; Email: truongtho333@hatinh.gov.vn

- Ông Lê Quốc Dũng – Phó Giám đốc; Điện thoại: 0983943250; Email: lequocdung.banavq@ hatinh.gov.vn

- Ông Nguyễn Quốc Việt – Cán bộ kỹ thuật; Điện thoại: 0978758789; Email: quocviet101087@ hatinh.gov.vn

- Ông Nguyễn Thị Thuận – Kế toán; Điện thoại: 0915305386; Email: thuannguyenktt@ hatinh.gov.vn

- Ông Phan Trọng cường - Cán bộ kỹ thuật; Điện thoại: 0977777172

- Ông Nguyễn Trọng Lê - Cán bộ kỹ thuật; Điện thoại: 0964812356

- Ông Nguyễn Văn Sơn - Cán bộ kỹ thuật; Điện thoại: 0972135711

- Ông Nguyễn Công Toàn - Cán bộ kỹ thuật; Điện thoại: 0916394899

- Ông Lê Tiến Hưng - Cán bộ kỹ thuật; Điện thoại: 0985899993

- Ông Nguyễn Ngọc Tiệp - Cán bộ kỹ thuật; Điện thoại: 0943236567

- Ông Phạm Chí Công - Cán bộ kỹ thuật; Điện thoại: 0976399339

 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 2.260.369
Trong năm: 261.217
Trong tháng: 125.593
Trong tuần: 25.832
Trong ngày: 3.429
Online: 34