1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại:(0239) 3 814 036; Fax: (0239) 3 814 010.
Email: ubvuquang@hatinh.gov.vn

2. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

1. Đồng chí: Bùi Khắc Bằng, Phó bí thư Huyện ủy: Chủ tịch
          Điện thoại: 0911.086.379                 Email: buikhacbang.ht@hatinh.gov.vn
2. Đồng chí: Phan Hồng Yến, UVBTV Huyện ủy: Phó Chủ tịch
          Điện thoại: 0982.461.676                 Email: phanhongyen.vq@hatinh.gov.vn
3. Đồng chí: Nguyễn Thanh Sơn, HUV: Phó Chủ tịch
          Điện thoại: 0918.658.234                 Email: sonnongnghiepvuquang@hatinh.gov.vn
3. Các phòng, ban UBND huyện

Văn phòng:

1. Đồng chí: Trần Hữu Long, HUV, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
          Điện thoại: 0913.013.376                 Email: tranhuulong.vq@hatinh.gov.vn
2. Nguyễn Quang Thái, Phó chánh văn phòng

         Điện thoại: 0919647548                   Email: doanquangthai.vq@hatinh.gov.vn

3. Nguyễn Viết Luận, Phó chánh văn phòng

         Điện thoại: 0989456619                   Email: nguyenvietluan.vq@hatinh.gov.vn

Phòng Nội vụ:

1. Đồng chí: Phan Quốc Long, HUV - Trưởng phòng
          Điện thoại: 09190917.305.777         Email: phanquoclong.vq@hatinh.gov.vn
2. Đồng chí: Nguyễn Chiến Thắng, Phó Trưởng phòng
          Điện thoại: 0946.847.888                 Email: nguyenchienthang.vq@hatinh.gov.vn

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

1. Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Lan, HUV -  Trưởng phòng:   

Điện thoại: 0914.832.132        Email: nguyenthituyetlan.vq@hatinh.gov.vn

2. Đồng chí: Hồ Xuân Dũng, Phó Trưởng phòng
          Điện thoại: 0943476777                   Email: hoxuandung.vq@hatinh.gov.vn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

1. Đồng chí: Nguyễn Văn Tiến, Trưởng phòng  
          Điện thoại: 0982.814.595                 Email: nguyenvantien.vq@hatinh.gov.vn

2. Đồng chí: Võ Đình Thông, Phó Trưởng phòng
          Điện thoại: 0946.020.187                 Email: vodinhthong.vq@hatinh.gov.vn

hòng Tài nguyên và Môi trường:

1. Đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng phòng
          Điện thoại: 0947.294.777                  Email: nguyentrongnghia.vq@hatinh.gov.vn

2. Đồng chí: Phan Thị Thúy Hằng , Phó trưởng phòng

         Điện thoại: 0966138813                    Email: phanthithuyhang.vq@hatinh.gov.vn

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
1. Đồng chí: Phan Xuân Nam: HUV, Trưởng phòng
          Điện thoại: 0938.758.999                 Email: phanxuannam.vq@hatinh.gov.vn

2. Đồng chí: Nguyễn Thị Lương, Phó Trưởng phòng
          Điệnthoại: 0915.935.625                  Email: nguyenthiluong.vq@hatinh.gov.vn
3. Đồng chí: Trương Thanh Hà, Phó Trưởng phòng
          Điệnthoại: 0972.520.666                  Email: truongthanhha.vq@hatinh.gov.vn

Phòng Tài chính - Kế hoạch:

1. Đồng chí: Đậu Đình Dân, Trưởng phòng
          Điện thoại: 0915477882                   Email: daudinhdan.vq@hatinh.gov.vn

Phòng Y tế:

1. Đồng chí Trần Đình Thành, Trưởng phòng
          Điện thoại: 0983.957.005       Email: trandinhthanh.vq@hatinh.gov.vn

Phòng Tư pháp:

1. Đồng chí: Trần Văn Trà, Trưởng phòng
          Điện thoại: 0913.294.250                 Email: tranvantra.vq@hatinh.gov.vn

Phòng Văn hoá và Thông tin:

1. Nguyễn Minh Đức, Phó Trưởng phòng 

Điện thoại: 0915.844.777                 Email: nguyenminhduc.vq@hatinh.gov.vn

2. Đồng chí: Phan Thị Phương Thảo, Phó Trưởng phòng  
          Điện thoại: 0918.886.123       Email: phanthiphuongthao.vq@hatinh.gov.vn

Phòng Giáo dục và Đào tạo:
1. Đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng
          Điện thoại: 0983.717.397       Email: nguyenthanhhai.vq@hatinh.gov.vn
2. Đồng chí: Nguyễn Bá Ngọc, Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0915.419.178        Email: nguyenbangoc.vq@hatinh.gov.vn

3. Đồng chí: Võ Thị Thúy Mai

Điện thoại: 0945376104          Email: vothithuymai.vq@hatinh.gov.vn 

Thanh tra huyện:

1. Đồng chí: Lê Thị Ngọc Chiến, Chánh Thanh tra 

         Điện thoại: 0977.507.818                  Email: lethingochchien.vq@hatinh.gov.vn

Văn phòng điều phối nông thôn mới:

1. Đồng chí: Nguyễn Thanh Sơn, HUV: Chánh văn phòng 
          Điện thoại: 0918.658.234                 Email: sonnongnghiepvuquang@gmail.com

2. Đồng chí: Phan Xuân Nam, HUV: P.Chánh văn phòng 

         Điện thoại: 0938.758.999                 Email: phanxuannam.vq@hatinh.gov.vn
3. Đồng chí: Nguyễn Thị Lương, P.Chánh văn phòng 
          Điệnthoại: 0915.935.625                  Email: nguyenthiluong.vq@hatinh.gov.vn

Trung tâm hành chính công

 Đồng chí: Trần Hữu Long, HUV: Giám đốc
          Điện thoại: 0913.013.376                 Email: tranhuulong.vq@hatinh.gov.vn

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 2.260.244
Trong năm: 261.217
Trong tháng: 125.593
Trong tuần: 25.832
Trong ngày: 3.246
Online: 71