Tổng quy mô dân số là: 30.430 người theo cơ cấu, đặc điểm tự nhiên và xã hội phân bố như sau:

- Cơ cấu độ tuổi: Số người trong độ tuổi lao động (nam 15-59t, nữ 15-54t): 18.921 người, chiếm 62,2%

 - Thành thị và nông thôn: Vùng thành thị gồm thị trấn Vũ  Quang với dân số: 3.678 người, vùng nông thôn bao gồm 11 xã còn lại với dân số 26.752 người.

- Cơ cấu theo vùng:

+ Vùng  thượng gồm các xã: Thị trấn Vũ Quang, Hương Minh, Hương Thọ, Hương Quang, Hương Điền và Sơn Thọ với dân số 12.817 người, trong đó số người trong độ tuổi lao động  là 8080 chiếm 63%.

+ Vùng hạ huyện gồm các xã: Ân Phú, Đức Giang, Đức Lĩnh, Đức Bồng, Đức Hương và Đức Liên với dân số 17.613 người, trong đó số người trong độ tuổi lao động là 10831 người chiếm 61,5%.

- Phân theo các xã có giáo dân và các xã người lương (không có giáo dân): Địa bàn huyện Vũ Quang có 3/12 xã có giáo dân sinh sống (Hương Thọ, Sơn Thọ, Hương Điền) Với dân số 5764 trong đó giáo dân chiếm 16,3%;  các xã còn lại có tổng số dân là 24.666 người.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 2.284.921
Trong năm: 283.033
Trong tháng: 118.817
Trong tuần: 21.564
Trong ngày: 499
Online: 17