Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

                của Trung tâm Văn hóa - Truyền thông

1. Vị trí

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND huyện; có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện; quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

2. Chức năng

Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Tổ chức, cung ứng dịch vụ; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, thông tin, truyền thông, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.       

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, truyền thanh, thể thao và du lịch ở cơ sở.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt về lĩnh vực phát triển văn hoá; thể thao; thư viện; du lịch; bảo tồn và hoạt động thông tin, truyền thông trên địa bàn.

Khai thác, đăng tin, bài và quản trị Cổng thông tin điện tử huyện.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao theo quy định của pháp luật.

4. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm

Ban Giám đốc Trung tâm có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

 Giám đốc chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm.

Giám đốc, Phó Giám đốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh, của huyện.

2. Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ      

- Tổ Hành chính - Tổng hợp

- Tổ Văn hóa

- Tổ Thông tin Truyền thông.

5. Biên chế và số lượng người làm việc

Biên chế, số lượng người làm việc của Trung tâm Văn hóa - Truyền thông nằm trong tổng biên chế, số lượng người làm việc của Ủy ban nhân dân huyện được cấp có thẩm quyền giao hằng năm trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Trung tâm.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao và các văn bản của Nhà nước có liên quan xây dựng Đề án vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.

 

Địa chỉ liên hệ

- Địa chỉ: Số 04 đường Trần Phú, Tổ dân phố 4 Thị trấn Vũ Quang

ĐT: 02393814064; Gmail truyênhinhvq@gmail.com

 

- Giám đốc: Ông Trần Đức Thuận; ĐT: 09839984313; Gmai: ducthuanhtv@gmail.com

 

- Phó Giám đốc: Ông Lê Trọng Khánh; ĐT: 0919174456; Gmai: trongkhanhvh@gmail.com. Phụ trách văn hoá-văn nghệ, thư viện: 

 

- Phó Giám đốc: Ông Cao Xuân Hoàn. ĐT: 0943305567; Gmai: xuanhoanth@gmail.com. Phụ trách truyền thông

 

- Phó Giám đốc Ông: Phan Thanh Hà; ĐT: 0915484189; Gmai: thanhhattvq@gmail.com. Phụ trách thể thao, du lịch:

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 2.260.206
Trong năm: 261.217
Trong tháng: 125.593
Trong tuần: 25.832
Trong ngày: 3.200
Online: 27