Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

CHƯƠNG I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; lĩnh vực tài chính - ngân sách và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a. Dự thảo các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, chỉ thị, quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b. Dự thảo các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân cấp huyện là chủ đầu tư; dự thảo các văn bản về lĩnh vực tài chính - ngân sách thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân công.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, văn bản khác trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài chính - ngân sách sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực được giao phụ trách trên địa bàn.

4. Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn huyện; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thuộc lĩnh vực phụ trách cấp xã.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

6. Về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân:

a. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể, hộ kinh doanh cá thể và đăng ký hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b. Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, trên địa bàn huyện;

c. Trực tiếp kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký trên phạm vi địa bàn; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp; xác minh nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên phạm vi địa bàn theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh;

d. Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

7. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham mưu, giúp UBND cấp huyện theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính, đầu tư trên địa bàn.

8. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình Ủy ban nhân dân cấp huyện dự toán ngân sách huyện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

9. Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách huyện trình Ủy ban nhân dân cấp huyện; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

10. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp của nhà nước thuộc cấp huyện.

11. Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

12. Chủ trì tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý (trừ trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quy định khác) và dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách Ủy ban nhân dân cấp xã khi có đề nghị bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để trình cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn.Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện quản lý.

13. Quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và phân cấp của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Thẩm định, có ý kiến đối với các nhiệm vụ do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cấp huyện xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; tổ chức thực hiện các quyết định về hình thành, sử dụng, xử lý tài sản công do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cấp huyện giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Làm chủ tài khoản tạm giữ quản lý số tiền thu được từ xử lý, khai thác tài sản công theo quy định của pháp luật.

14. Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

15. Quản lý giá theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn; tổ chức thực hiện tiếp nhận kê khai giá theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật; chủ trì thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước địa phương theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ định giá tài sản trong tố tụng hình sự và thực hiện nhiệm vụ thẩm định giá của nhà nước theo quy định của pháp luật.

16. Triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

17. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính, ngân sách, đầu tư, giá thị trường, các nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân cấp huyện, các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính theo quy định.

18. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài chính - ngân sách; giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài chính - ngân sách theo quy định của pháp luật.

19. Quản lý và chịu trách nhiệm về cán bộ, công chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

20. Cấp phát, thanh toán, thẩm định quyết toán kinh phí cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài chính theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG II

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

 

Điều 3. Về cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn nghiệp vụ.

a. Trưởng phòng, là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

b. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác chuyên môn và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước Pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ quyền điều hành các hoạt động của phòng. Nhiệm vụ cụ thể của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng được quy định chi tiết, cụ thể tại Điều 4 Quyết định này.

c. Việc bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ.

d. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Trưởng phòng, phó trưởng phòng được thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp hiện hành của UBND tỉnh.

2. Biên chế công chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch được giao trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, phạm vi hoạt động và trong tổng biên chế công chức hành chính của cấp huyện được cấp có thẩm quyền giao. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Tổ chức bộ máy thuộc phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có chuyên viên thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Chuyên viên tổng hợp ngân sách huyện.

- Chuyên viên phụ trách quản lý ngân sách xã.

- Chuyên viên phụ trách ngân sách các đơn vị HCSN thuộc huyện.

- Chuyên viên phụ trách công tác quản lý giá cả, kinh tế tập thể, hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.

- Chuyên viên phụ trách kế hoạch và đầu tư, giải phóng mặt bằng và một số lĩnh vực khác do Trưởng phòng phân công.

 Điều 4. Nhiệm vụ của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng

1. Trưởng phòng là người đứng đầu, lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định tại Điều 2, Chương I của Quy định này.

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các hoạt động của phòng Tài chính - Kế hoạch, kể cả khi phân công cán bộ, công chức hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ;

- Chịu trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư về tổ chức và hoạt động của phòng;

- Phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị xã hội cùng cấp giải quyết những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ban thường vụ Huyện ủy giao.

2. Phó Trưởng phòng làm việc theo sự phân công của Trưởng phòng, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác chuyên môn.       

- Phó Trưởng phòng chủ động tổ chức, điều hành công việc do mình phụ trách và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác do Trưởng phòng phân công;

- Có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn các thành viên và các đơn vị thực hiện; chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh; trong trường hợp phải giải quyết các vấn đề có liên quan đến cơ chế, chính sách hoặc các vấn đề quan trọng của phòng thì Phó Trưởng phòng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng phòng trước khi quyết định; 

- Trong trường hợp đột xuất hoặc công tác quan trọng cần thiết, Trưởng phòng có thể phân công Phó Trưởng phòng thực hiện công việc ngoài chuyên môn do Phó Trưởng phòng phụ trách.

Điều 5. Quan hệ giữa Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn

1. Trong chỉ đạo, điều hành công việc, lãnh đạo phòng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ thủ trưởng; phát huy tinh thần chủ động, tính sáng tạo, ý thức trách nhiệm cá nhân, đảm bảo trật tự, kỷ cương của cơ quan quản lý nhà nước. Những công việc quan trọng thuộc phòng đều được thông qua trong lãnh đạo phòng trước khi quyết định.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện giải quyết công việc căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở chương trình, kế hoạch, lịch làm việc đảm bảo tính nhất quán trong chỉ đạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện tốt chủ trương cải cách hành chính, nội quy, quy chế cơ quan.

3. Phó Trưởng phòng làm việc theo sự phân công của Trưởng phòng và được Trưởng phòng ủy nhiệm ký thay những văn bản của phòng trong lĩnh vực Phó Trưởng phòng phụ trách.

4. Khi Trưởng phòng đi vắng ủy quyền cho Phó Trưởng phòng. Ngoài công việc được phân công, Phó Trưởng phòng còn có trách nhiệm và quyền hạn như sau:      

- Điều hành công việc hàng ngày của phòng theo chương trình, kế hoạch đã định và đột xuất; 

- Thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc của Trưởng phòng và ký một số văn bản thuộc lĩnh vực do Trưởng phòng phụ trách;

- Giải quyết công việc của Phó Trưởng phòng khác khi Phó Trưởng phòng đó vắng mặt.

 

CHƯƠNG III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

 

Điều 6. Quan hệ giữa Phòng Tài chính - Kế hoạch với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Mối quan hệ công tác giữa Phòng Tài chính - Kế hoạch với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư là mối quan hệ giữa cấp dưới và cấp trên về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của ngành. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch trung hạn và hàng năm do Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề ra. Chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đề xuất với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn giải quyết những vần đề có liên quan đến công tác quản lý, thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ của ngành mang tính phức tạp hoặc mới phát sinh mà pháp luật chưa điều chỉnh trong văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 7. Mối quan hệ công tác giữa phòng Tài chính - Kế hoạch với Ủy ban nhân dân huyện

Mối quan hệ công tác giữa phòng Tài chính - Kế hoạch với Ủy ban nhân dân huyện là mối quan hệ phục tùng chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Trong quá trình hoạt động phòng Tài chính - Kế hoạch giữ mối quan hệ thường xuyên với Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất về hoạt động tài chính, kế hoạch - đầu tư trên địa bàn huyện về Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 8. Mối quan hệ công tác giữa phòng Tài chính - Kế hoạch với các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện

1. Mối quan hệ công tác giữa phòng Tài chính - Kế hoạch với các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện là mối quan hệ phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ chung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, nhằm mục đích thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương do Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao. 

2. Thường xuyên phối hợp với các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội và các đoàn thể cấp huyện để thực hiện các mặt công tác chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan. Đồng thời phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực Tài chính, kế hoạch, đầu tư trên địa bàn.

Điều 9. Mối quan hệ giữa phòng Tài chính - Kế hoạch với UBND các xã, thị trấn

 Mối quan hệ giữa phòng Tài chính - Kế hoạch với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn là mối quan hệ chỉ đạo, quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch của ngành Tài chính - Kế hoạch thống nhất từ Trung ương đến tỉnh, huyện và xã, thị trấn.

 

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc hoặc xét thấy cần thiết thì Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 2.260.340
Trong năm: 261.217
Trong tháng: 125.593
Trong tuần: 25.832
Trong ngày: 3.387
Online: 87