Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Văn phòng HĐND-UBND huyện

CHƯƠNG I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng

 1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; kiểm soát thủ tục hành chính; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc; công tác ngoại vụ, biên giới”.

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND và tham mưu một số công việc do Chủ tịch HĐND huyện giao.

2. Tổ chức các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước; giúp Chủ tịch UBND huyện tổ chức việc điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, HĐND và UBND xã, phường, thị trấn, để thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác của Chủ tịch UBND huyện; tham mưu giúp UBND huyện về công tác ngoại vụ và dân tộc; đồng thời tham mưu giúp UBND huyện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông".

3. Xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Thường trực HĐND, UBND huyện. Theo dõi đôn đốc, kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch và công tác phối hợp giữa các Phòng chuyên môn và HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn.

4. Quản lý thống nhất các văn bản của Thường trực HĐND và UBND huyện theo đúng quy định trong việc tiếp nhận, soạn thảo, sao in, đóng dấu, chuyển giao kịp thời và bảo mật.

5. Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của Thường trực HĐND, UBND huyện; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện và của cấp trên; giữ mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND huyện với Thường trực Huyện uỷ, UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể cấp huyện.

6. Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của HĐND, UBND, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động của HĐND và UBND huyện.

7. Trình UBND huyện các chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng HĐND và UBND huyện.

8. Tiếp nhận, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND và UBND huyện.

9. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND huyện.

10. Quản lý tài chính, tài sản của Văn phòng HĐND và UBND huyện theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

11. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND và UBND huyện theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do HĐND và UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG II

         CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

 

Điều 3. Về cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện có Chánh Văn phòng, các Phó chánh Văn phòng, các công chức chuyên môn và Hợp đồng 68.

a. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về công tác được giao.

b. Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước pháp luật về nhiệm vụ được uỷ quyền.

c. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo quy định của pháp luật và quy định phân cấp về quản lý cán bộ của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Biên chế: Biên chế của Văn phòng HĐND-UBND huyện được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính được giao.

Điều 4. Nhiệm vụ của Chánh Văn phòng, các Phó chánh Văn phòng

1. Chánh Văn phòng là người đứng đầu, lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định tại Chương I của Quy định này.

- Chịu trách nhiệm trước Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các hoạt động của Văn phòng HĐND- UBND, kể cả khi phân công cán bộ, công chức hoặc ủy quyền cho Phó Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ;

- Chịu trách nhiệm báo cáo với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh về tổ chức và hoạt động của cơ quan;

- Phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị xã hội cùng cấp giải quyết những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện giao.

2. Phó Chánh Văn phòng phòng làm việc theo sự phân công của Chánh Văn phòng, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác chuyên môn.       

- Phó Chánh Văn phòng chủ động tổ chức, điều hành công việc do mình phụ trách và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về lĩnh vực công tác do Chánh Văn phòng phân công.

- Có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn các bộ phận, các thành viên và các đơn vị thực hiện; chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh; trong trường hợp phải giải quyết các vấn đề có liên quan đến cơ chế, chính sách hoặc các vấn đề quan trọng của Văn phòng thì Phó Chánh Văn phòng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Chánh Văn phòng phòng trước khi quyết định; 

- Trong trường hợp đột xuất hoặc công tác quan trọng cần thiết, Chánh Văn phòng có thể phân công Phó Chánh Văn phòng thực hiện công việc ngoài chuyên môn do Phó Chánh Văn phòng phụ trách.

Điều 5. Quan hệ giữa Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và công chức chuyên môn

1. Trong chỉ đạo, điều hành công việc, lãnh đạo Văn phòng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ thủ trưởng; phát huy tinh thần chủ động, tính sáng tạo, ý thức trách nhiệm cá nhân, đảm bảo trật tự, kỷ cương của cơ quan quản lý nhà nước. Những công việc quan trọng thuộc Văn phòng đều được thông qua trong lãnh đạo Văn phòng trước khi quyết định.

2. Văn phòng HĐND-UBND giải quyết công việc căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở chương trình, kế hoạch, lịch làm việc đảm bảo tính nhất quán trong chỉ đạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện tốt chủ trương cải cách hành chính, nội quy, quy chế cơ quan.

3. Phó Chánh Văn phòng làm việc theo sự phân công của Chánh Văn phòng và được Chánh Văn phòng ủy nhiệm ký thay những văn bản của Văn phòng trong lĩnh vực Phó Chánh Văn phòng phụ trách.

4. Khi Chánh Văn phòng đi vắng ủy quyền cho Phó Chánh Văn phòng. Ngoài công việc được phân công, Phó Chánh Văn phòng còn có trách nhiệm và quyền hạn như sau:      

- Điều hành công việc hàng ngày của Văn phòng theo chương trình, kế hoạch đã định và đột xuất; 

- Thay mặt Chánh Văn phòng giải quyết công việc của Chánh Văn phòng và ký một số văn bản thuộc lĩnh vực do Chánh Văn phòng phụ trách;

- Giải quyết công việc của Phó Chánh Văn phòng khác khi Phó Chánh Văn phòng đó vắng mặt (trường hợp có 02 Phó Chánh văn phòng);

CHƯƠNG III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

 

Điều 6. Quan hệ giữa Văn phòng HĐND-UBND huyện với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh

1. Mối quan hệ công tác giữa Văn phòng HĐND-UBND huyện với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh là mối quan hệ giữa cấp dưới và cấp trên về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của ngành. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm do Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đề ra. Chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

2. Đề xuất với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn giải quyết những vần đề có liên quan đến công tác quản lý, thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ của ngành mang tính phức tạp hoặc mới phát sinh mà pháp luật chưa điều chỉnh trong văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 7. Mối quan hệ công tác giữa Văn phòng HĐND-UBND với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện

Mối quan hệ công tác giữa Văn phòng HĐND-UBND với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện là mối quan hệ phục tùng chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Trong quá trình hoạt động Văn phòng HĐND-UBND huyện giữ mối quan hệ thường xuyên với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất về các hoạt động theo lĩnh vực trên địa bàn huyện về Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 8. Mối quan hệ công tác giữa Văn phòng HĐND-UBND với các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện

1. Mối quan hệ công tác giữa Văn phòng HĐND-UBND với các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện là mối quan hệ phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ chung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, nhằm mục đích thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương do Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao. 

2. Thường xuyên phối hợp với các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện để thực hiện các mặt công tác chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan. Đồng thời phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực Văn phòng trên địa bàn.

Điều 9. Mối quan hệ giữa Văn phòng HĐND-UBND với UBND các xã, thị trấn

Mối quan hệ giữa Văn phòng HĐND -UBND với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn là mối quan hệ chỉ đạo, quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch của lĩnh vực Văn phòng thống nhất từ Trung ương đến tỉnh, huyện và xã, thị trấn.

 

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  

 

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Văn phòng HĐND-UBND chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy định này.

2. Tùy theo tình hình thực tế của địa phương và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, khi thấy cần thiết Văn phòng HĐND - UBND trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung ./.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 2.260.402
Trong năm: 261.217
Trong tháng: 125.593
Trong tuần: 25.832
Trong ngày: 3.484
Online: 81