UBND HUYỆN VŨ QUANG
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
7h30' Trực Thứ bảy CN: Đ/c Sơn- PCT, Đ/c Thái- PVP, đ/c Cường- Lái xe UBND huyện