Trong xu thế phát triển và hội nhập mới, huyện Vũ Quang đã xác định công nghiệp hóa theo hướng hiện đại hóa là trọng tâm. Cách mạng công nghiệp 4.0 dựa trên số hóa và kết nối là xu thế của cả thế giới và có thể mang lại cho huyện nhà cơ hội để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời cũng đưa đến những thách thức đối với quá trình phát triển. Trong quá trình thay đổi này, người dân và doanh nghiệp (DN) mong muốn và đòi hỏi bộ máy hành chính cũng phải thực sự đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), thực hiện dịch vụ công trực tuyến và đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thực sự hiệu quả hơn.

    Đứng trước yêu cầu đó từ năm 2016 đến nay các dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai trên địa bàn, có nghĩa là công dân, doanh nghiệp có thể giao tiếp với chính quyền 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ nơi đâu có kết nối internet. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng.

    Cũng như việc triển khai cung ứng các dịch vụ công trực tuyến, việc cung ứng và triển khai Phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao tại các cơ quan tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn huyện đã đem lại lợi ích to lớn trong quá trình giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước có liên quan tới người dân và tổ chức.

    Phần mềm đã hỗ trợ hoạt động điều hành và tác nghiệp trong giải quyết TTHC cho các cơ quan tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã, thay vì như trước đây, cán bộ tiếp nhận sẽ phải vào sổ hồ sơ cho mỗi hồ sơ tiếp nhận và giải quyết, thì việc sử dụng phần mềm sẽ giúp cho cán bộ công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của mỗi đơn vị tiết kiệm thời gian trong quá trình nhập dữ liệu, lập và lưu trữ sổ sách. Đồng thời, tiết kiệm thời gian thực hiện chế độ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện TTHC hằng ngày, các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có thể cập nhật được thường xuyên, liên tục quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.(Ảnh)

     Khi sử dụng Phần mềm sẽ góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, đơn giản hoá các thủ tục, tạo mọi thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho các cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến các cá nhân, tổ chức.

    Huyện Vũ Quang, bắt đầu triển khai và cài đặt, sử dụng Phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công từ năm 2016, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (từ ngày 22/09/2018 chuyển thành Trung tâm Hành chính công) và bộ phận một cửa của 10 xã, thị trấn. Từ đó đến nay số lượng hồ sơ được cập nhật trên hệ thống không ngừng được tăng lên (năm 2020 có 10.919 hồ sơ; năm 2021 có 13.177 hồ sơ). Tuy những số liệu này chưa phản ánh đúng, đủ tình hình giải quyết TTHC tại các cơ quan đơn vị nhưng việc ứng dụng Phần mềm này bước đầu đã đem lại hiệu quả tại các cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

    Trong thời gian tới, việc ứng dụng, sử dụng Phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công tại các cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục được quan tâm, góp phần vào quá trình thực hiện công cuộc cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra như: Kế hoạch cải cách hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính hằng năm. Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 09/8/2021 của UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ để đến năm 2025 triển khai 100% dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 theo danh mục DVC trực tuyến do Chính phủ quy định; tối thiểu 80% DVC trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 có phát sinh hồ sơ (đạt 80%); trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và thụ lý qua DVC trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 (đạt 50%) như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V đã đề ra./.

(TRẦN HỮU LONG Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Giám đốc Trung tâm HCC)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
     Liên kết website
    Thống kê: 58.475
    Online: 32