Xã Hương Minh có diện tích tự nhiên là 4.850,3ha, diện tích đất nông nghiệp là 4.428,75ha, trong đó đất chuyên lúa là 95ha, đất màu và đất trồng cây lâu năm là 124,49ha; đất lâm nghiệp là 4.209,26ha, các loại đất khác là 421,28ha.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
 Liên kết website
Thống kê: 58.924
Online: 58