Từ đầu năm 2022 đến nay phong trào xây dựng NTM của xã nhà được triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn xã và đã thu được kết quả tương đối toàn diện trên nhiều lĩnh vực cả về số lượng và chất lượng. Các Tổ công tác của BTV đã thường xuyên bám nắm các thôn để đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện theo từng tuần, từng tháng. Ban phát triển các thôn đã chủ động trong việc xác định khối lượng công việc cần triển khai, nhiều thôn đã rất linh hoạt trong việc huy động nhân lực phù hợp với từng thời điểm, công việc cụ thể. Tiêu biểu có các thôn Cẩm Trang, 2 Bồng Giang, 2 Văn Giang…. Tuy nhiên, kết quả thực hiện trong 3 tháng đầu năm còn khiêm tốn, phong trào chưa đồng đều ở các thôn, chưa phát huy hết nội lực trong nhân dân, nhất là các hạng mục liên quan đến hộ gia đình. Để chương trình xây dựng NTM đi sâu vào thực chất, tạo thành khí thế thi đua sôi nổi, thường xuyên liên tục, Đồng thời thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5, 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, gắn với đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM, Khu DCKM, vườn Sinh thái, cụm dân cư Sinh thái, Ban chỉ đạo xã phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân từ ngày 15/4 /2022 – 30/5/2022.

        Tiếp tục huy động tối đa nguồn lực và cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt phát huy vai trò chủ thể của nhân dân để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022 về xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư mẫu, vườn Sinha thái, cụm dân cư sinh thái;

chủ trì hội nghị

        Tạo sự chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành vững chắc 20/20 tiêu chí theo Quyết định số 05 của UBN tỉnh về xã dạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022.

        Từng bước cụ thể hóa các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, lập thành tích chào mừng Đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025.

    Tại hội nghị lãnh đạo ủy ban Yêu cầu Các thôn xóm, các ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch; ưu tiên lựa chọn công việc theo thời tiết, mùa vụ để thực hiện, tranh thủ tối đa thời gian để thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

    Tập trung cao đối với các tiêu chí cấp xã chưa đạt; đặc biệt là chỉnh trang khu dân cư gắn với xây dựng khu dân cư mẫu, vườn sinh thái, cụm dân cư sinh thái; chỉnh trang cơ quan, công sở, trường học; chỉnh trang vườn hộ, công trình phụ trợ, chuồng trại chăn nuôi, bảo vệ môi trường, làm thay đổi rõ nét, tạo cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp trên địa bàn các khu dân cư.

Đ/c Nguyễn Tuấn Toại BT chi bộ 1 Bồng Giang tham luận tại hội nghị

Yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt và cụ thể; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và vai trò chủ thể của người dân trong tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị đã đề ra chỉ tiêu Phấn đấu trong đợt phát động thi đua cao điểm:

- Xã giữ vững 20/20 tiêu chí theo QĐ 05 của của UBND tỉnh.

- Hoàn thành thêm 01 khu dân cư mẫu, 04 vườn sinh thái (Mỗi tổ chức đoàn thể ND, PN, CCB, Đoàn TN 01 vườn).

- 77 hộ chỉnh trang vườn; 140 hộ trồng mới, trồng bổ sung hàng rào xanh, 65 hộ chỉnh trang, làm đẹp cổng ngõ; 70 hộ xây hố lắng lọc nước thải sinh hoạt; 38 hộ xây nhà vệ sinh tự hoại, 50 hộ xây, che chắn chuồng trại chăn nuôi. (Chi tiết có biểu kèm theo).

Đ/c Trần Thị Lan Anh BT Chi bộ 2 Văn Giang tham luận tại hội nghị

 

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch phát động và khối lượng công việc theo kế hoạch năm 2022; các thôn và các ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch hàng tuần, hàng ngày; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân để hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Thông qua các tổ chức đoàn thể các cấp từ xã đến các thôn; thông qua các kênh từ hội họp, sinh hoạt chi hội, chi đoàn, thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở; trang thông tin điện tử, mạng xã hội, tăng cường tuyên truyền, vận động, phát động sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để tham gia thực hiện có hiệu quả.

Thường xuyên cập nhật, đăng tải hình ảnh, tin bài thể hiện hoạt động tại thôn xóm. Kịp thời biểu dương, động viên những tổ chức, cá nhân, gương điển hình trong thực hiện cuộc phát động.

Huy động tối đa nguồn lực trong nhân dân để thực hiện chỉnh trang vườn hộ, cải tạo vườn tạp, các công trình phụ trợ, chuồng trại chăn nuôi, vệ sinh môi trường...

Đ/c Phan Thị Hồng Lam thôn trưởng thôn Cẩm Trang tha luận tại hội nghị

Tranh thủ tối đa các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của tỉnh, huyện để hoàn thiện các khu dân cư kiểu mẫu, vườn sinh thái, cụm dân cư sinh thái; tiếp tục linh hoạt trong huy động nguồn xã hội hóa và lồng ghép các nguồn kinh phí để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện các chỉ tiêu, phần việc cụ thể theo quy định.

Về hỗ trợ nhân lực: Các thôn Cẩm Trang, Hợp Phát chủ động rà soát khối lượng công việc, nhu cầu nhân lực, lập kế hoạch cụ thể; khâu nối các đơn vị đỡ đầu và Tổ công tác BTV Đảng ủy phụ trách thôn để đề xuất hỗ trợ.

Trong trường hợp khó khăn, tổ chức soát xét, tổng hợp, báo cáo, đề xuất Thường trực Ban chỉ đạo xã xem xét, định hướng, chỉ đạo.

- Các TCT của BTV Đảng ủy xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, biểu dương, nhắc nhở; soát xét các đầu việc để tiếp tục bổ cứu, chỉ đạo. Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc tại địa phương về Thường trực BCĐ xã để xem xét, giải quyết.

- Hàng tuần, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo về BCĐ xã (qua đ/c Chuyên trách NTM xã) vào ngày thứ sáu hàng tuần để lãnh đạo, chỉ đạo.

- Lồng ghép Sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, tổ chức tổng kết, đánh giá kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện các nội dung cuộc phát động. Đồng thời, lấy kết quả xây dựng nông thôn mới nói chung và kết quả thực hiện đợt phát động nói riêng làm chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá, xếp loại Chi bộ, thôn, các đoàn thể và cán bộ trong dịp đánh giá cuối năm.

- Căn cứ yêu cầu và mục tiêu kế hoạch phát động của xã, trên cơ sở tình hình cụ thể của địa phương, xây dựng kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu đối với các tổ liên gia; triển khai phát động thi đua 60 ngày cao điểm nhằm hoàn thành chỉ tiêu khu dân cư mẫu, vườn sinh thái; cụm dân cư sinh thái, góp phần hoàn thành khói lượng của các tiêu chí Xã nông thôn mới nâng cao.

- Xây dựng kế hoạch ra quân hàng tuần, hàng ngày theo chủ đề, chủ điểm (như tuần hàng rào xanh, tuần chỉnh trang vườn hộ, tuần phá bỏ nhà vệ sinh bất hợp lý, xây dựng hố xử lý nước thải, rác thải gia đình; che chắn chuồng trại chăn nuôi,...).

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức, cá nhân thực hiện. Hàng ngày nêu khối lượng, kết quả thực hiện ra quân của các hộ gia đình trên hệ thống loa truyền thanh của thôn. Chú trọng nêu gương cá nhân làm tốt để tạo sự lan tỏa, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Thứ 6 hàng tuần tổng hợp, báo cáo bằng văn bản về Thường trực BCĐ (qua đ/c Chuyên trách NTM xã)

- Cuối đợt phát động có tổng kết, đánh giá, biểu dương những tổ liên gia làm tốt, đồng thời phê bình, nhắc nhở những Tổ liên gia còn hạn chế, yếu kém.

 Theo chức năng, nhiệm vụ và tiêu chí, chỉ tiêu phụ trách, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các thôn tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, bám nắm, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện tiêu chí do ngành phụ trách về Thường trực BCĐ xã để xem xét, chỉ đạo.

 Căn cứ Kế hoạch phát động, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, tăng cường bám sát cơ sở hàng ngày để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện; Kịp thời giúp thôn xóm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tổng hợp, tham mưu, đề xuất BCĐ xã xem xét, giải quyết (nếu cần thiết).

Hưởng ứng cuộc phát động; xây dựng Kế hoạch thực hiện, phân bổ chỉ tiêu cụ thể đối với các chi đoàn, chi hội; Phát động phong trào thi đua sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên và hội viên. Tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên hưởng ứng, tham gia thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch; đồng thời có kế hoạch huy động nhân lực hỗ trợ các địa phương khi có nhu cầu.

Ban văn hóa Chủ trì, phối hợp Chuyên trách NTM và các đơn vị có liên quan, tăng thời lượng phát sóng và đăng tải hình ảnh, tin bài về tiến độ và kết quả thực hiện cuộc phát động; tuyên truyền những cách làm hay, phương pháp chỉ đạo hiệu quả, kinh nghiệm huy động người dân vào cuộc, các gương điển hình người tốt, việc tốt...) để lan tỏa, động viên, khích lệ phong trào trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Kết quả thực hiện phong trào thi đua 45 ngày cao điểm từ 15/4/2022 có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2022, nhất là giữ vững 20 tiêu chí xã NTM, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam và ngày Quốc tế Lao động 01/5, 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Cũng tại hội nghị này Ban chỉ đạo xã đề nghị các thôn, các ngành, đoàn thể và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn xã hưởng ứng, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung trên.

Tại hội nghị cũng đã đánh giá 1 năm công tác PCCC.

Chủ trì hội nghị tổng kết PCCC

Tại hội nghị này đã khen thưởng cá nhân và tâp thể có thành tích xuất sắc trong phong trào PCCC trong năm 2021.

Đ/c Nguyễn Trọng Nhã đại diện kiểm lâm về dự hội nghị


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
     Liên kết website
    Thống kê: 44.344
    Online: 60