LĨNH VỰC KINH TẾ.

1. Sản xuất nông nghiệp:

1.1 Về trồng trọt:

a. Vụ Xuân

- Tổng diện tích gieo trồng 226 ha. Trong đó lúa là 115/116 ha. Đạt 99,13% so với kế hoạch. Năng suất đạt 62,58 tạ/ha  sản lượng đạt  719,67  tấn.

- Cây lạc: Diện tích gieo trồng 33/ 31,5 ha vượt  1,5 ha so với KH, năng suất đạt 30tạ/ha, sản lượng đạt 99 tấn.

- Cây ngô: Diện tích gieo trồng là 72 ha. Trong đó 50,3ha; năng suất đạt 55,92 tạ. Sản lượng ngô đạt 281,3, còn 21,7ha ngô sinh khối.

- Rau màu: Diện tích 7.2 ha, sản lượng 46.8 tạ/ha

b. Vụ hè thu

- Tổng diện tích gieo trồng 96ha. Trong đó lúa 40/38ha. Đậu 25/25ha. Ngô 31/35ha.

2. Chăn nuôi -  Thú y:

- Tổng đàn trâu, bò 1.095 con ( Bò 970con, trâu 125con) . Tổng đàn lợn 1.450 con tăng 105 con so với 6 tháng  đầu năm 2020. Tổng đàn gia cầm 49.550 con, tăng 850 con so với cùng kỳ. Tổng đàn ong là 867 đàn vượt 12 đàn so với cùng kỳ

- Tuyên truyền phòng chống bệnh viêm gia nổi cục trên đàn trâu, bò và bệnh dịch tả lợn châu phi.

- Tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò là:  971/876 = 110,8%

- Tổng sản lương quy thóc: 1.001,16  tấn giảm 162 tấn so với cùng kỳ năm 2020

- Bình quân lương thực: 45 kg/người/6 tháng

- Ước thu từ trồng trọt : 13.503.000.000đ (Mười ba tỷ, năm trăm linh ba triệu đồng)

- Ước tính thu từ chăn nuôi: 17.250.000.000đ ( Mười bảy tỷ,hai trăm năm mươi triệu đồng)

3. Về vườn đồi.

Cây ăn quả: chăm sóc diện tích cây ăn quả có múi, chủ động phun phòng trừ các loại sâu bệnh hại.

- Ước tính thu từ cây ăn quả:   12.200.000.000đ.(Mười hai tỷ hai trăm triệu đồng)

- Lâm nghiệp: Chủ động triển khai công tác quản lý, bảo vệ và sử dụng phát triển rừng, phòng chóng cháy rừng.

- Ứơc thu từ cây lấy gỗ: 2.500.000.000đ.( Hai tỷ năm trăm triệu đồng).

- Các loại khác: 1.500.000.000đ. (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

- Ước thu từ kinh tế vườn đồi : 16.200.000.000đ ( Mười sáu tỷ hai trăm triệu đồng)

4. Công tác tài chính, ngân sách.

4.1. Chi ngân sách: 4.065.000.000 đ

          4.2. Công tác vay vốn tín dụng trên địa bàn:

          Công tác vay vốn tín dụng trên địa bàn cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân trên toàn xã,  tổng dự  nợ  vay vốn các ngân hàng là 31 tỷ 300 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân hàng chính sách xã hội đạt 10 tỷ 500  triệu đồng (Đoàn thanh niên quản lý 1.685 triệu đồng; Hội phụ nữ 1.842 triệu đồng; Hội CCB xã 1.661 triệu đồng; Hội Nông dân 5.314 triệu đồng).

- Tổng dư nợ từ ngân nông nghiệp là  21 tỷ đồng nguồn vốn này do Hội liên hiệp phụ nữ xã quản lý. 

- Tổng dư nợ nguồn vay từ quỹ SRDP là 800 triệu đồng do hội Phụ nữ quản lý.

5.. Ngành nghề TM dịch vụ:

- Hiện trên địa bàn toàn xã có 06 ki ốt buôn bán, cung cấp phân bón, vật liệu xây dựng, 15 ki ốt buôn bán hàng tạp hóa, 09 máy xay xát, 02 xưởng cưa, 04 xưởng mộc, 05 tổ nề, 21 hộ buôn bán ở chợ.

- Ước tính thu từ buôn bán ở chợ.                        500.000.000 đ.

- Thu từ máy cưa, xay xát, tổ mộc, tổ nề.          4.000.000.000đ.

- Ước thu từ ngành nghề dịch vụ: 4.500.000.000đ( Bốn tỷ năm trăm triệu đồng)

6.  Các nguồn thu :

- Thu từ Ngân Sách:                     5.588.000.000đ.            

- Thu từ lương hưu:                      2.280.000.000 đ

- Thu từ chính sách:                     2.292.000.000 đ

- Từ bảo trợ xã hội:                           480.000.000 đ

- Thu từ lao động nước ngoài:        4.800.000.000 đ

- Thu khác:                                        238.053.000đ

Tổng thu từ các nguồn:                   15 tỷ 678 triệu đồng

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
 Liên kết website
Thống kê: 53.836
Online: 55