Diện tích: Tổng diện tích tự nhiên xã Đức Giang 1.139,07 (ha) trong đó đất Lâm nghiệp 501,17 (ha) chiếm 44%,  gồm  205  hộ sử dụng, chủ yếu quy hoạch rừng sản xuất, rừng trồng. Diện tích rừng  đã giao cho hộ gia đình cá nhân và đã được cấp giấy chứng nhân QSD đất 31,3 ha/ 82 hộ, Công ty TNHH MTV Cao Su Hương Khê quản lý 186,58 ha, diện tích còn lại  nhân dân tự khai hoang trồng rừng và nhận trồng rừng sản xuất từ các Dự án trồng rừng của Nhà nước là:  283 ha/123 hộ, do chồng lấn giữa diện tích của Công ty TNHH MTV Cao Su Hương Khê quản lý  trước đây nên chưa được cấp giấy chứng nhận QSD đất theo đề án 3952.

          Diện tích rừng trên địa bàn xã chủ yếu là rừng trồng, các loài động thực vật không rất ít, mang tính đa dạng không cao.

Dân số, lao động:  Toàn xã có 2.444 nhân khẩu, 818 hộ. Trong đó:

  • Dân số trong độ tuổi lao động: 1589. Lực lượng lao động: 1449. Lao động độ tuổi có việc làm 1449/1449 đạt 100%.

+ Nông lâm thủy sản 965 đạt 47,96%.

+Công nghiệp xây dựng: 298 đạt 20,87%.

+ Thương mại DV: 456 đạt 31,47%.

  • Lao động qua đào tạo + Tính cả CNKTKB:  958 đạt 66,11%.

+ Có văn bằng chứng chỉ: 861 đạt 59,49%.

  • Lao động nước ngoài: 165.

         

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
 Liên kết website
Thống kê: 53.828
Online: 92