Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng đảng

Đức Giang: Bồi dưỡng Chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều ngày 26/8, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Đảng bộ xã Đức Giang tổ chức lớp bồi dưỡng Chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị các Cán bộ, đảng viên xã Đức Giang được các giảng viên Trung tâm chính trị huyện giới thiệu khái quát về cuộc đời hoạt động của Bác, hoàn cảnh ra đời, những nội dung cơ bản của bản Di chúc. Đặc biệt trong bản di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh tới truyền thống đoàn kết của Đảng, về thực hành dân chủ trong Đảng. Người chú trọng vai trò của thế hệ trẻ lớp người kế tục sự nghiệp của dân tộc và việc cần thiết bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Bác coi trọng vai trò của nhân dân lao động trong sự nghiệp cách mạng, nhân dân là gốc của cách mạng, Người căn dặn Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Bản Di chúc của Bác thể hiện một tầm nhìn xa, trông rộng, tầm chiến lược to lớn và có ý nghĩa thời đại sâu sắc, là kim chỉ nam để các thế hệ học tập và làm theo.

Đ/c Trần Xuân Chính, Phó giám đốc TTCT truyền đạt chuyên đề

Bản Di chúc được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ năm 1965 đến năm 1969, được Người sửa chữa, bổ sung qua các năm. Nội dung  bản Di chúc được Người trù tính thấu đáo, vừa cụ thể, vừa bao quát toàn bộ công việc, từ “việc riêng”cho đến những việc trọng đại của quốc gia, dân tộc, nhân dân. Di chúc thể hiện cao độ tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của Người đối với Đảng, đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và xây dựng đất nước, với thế hệ trẻ, với các tầng lớp nhân dân. 50 năm qua, Di chúc của Người với những giá trị tư tưởng to lớn và đặc sắc đã trở thành Cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Qua đây nhằm khẳng định 50 năm thực hiện bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là để mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi tổ chức Đảng trên địa bàn, tự soi lại mình, tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác để tăng thêm ý chí và sức mạnh, tiếp tục, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 

Quốc Lập – Văn Tịnh

 

 

Rss