Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng đảng

Ngành Tuyên giáo Vũ Quang - Song hành cùng sự phát triển của huyện

Trong chặng đường 18 năm kể từ khi được thành lập, ngành Tuyên giáo Vũ Quang luôn đồng hành, sát cánh với sự phát triển của huyện và đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của huyện nhà.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chưc mừng 88 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo

Nói đến ngành Tuyên giáo là nói đến đội ngũ những người làm công tác tư tưởng của Đảng. Ngành Tuyên giáo ra đời gắn với sự hình thành và phát triển của Đảng. Cách đây vừa tròn 88 năm, ngày 01/8/1930, Ban cổ động tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 01/8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hoà bình..., đánh dấu mốc quan trọng trong hoạt động công tác tuyên giáo của Đảng. Năm 2000, Bộ Chính trị đã quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm là Ngày truyền thống công tác Tư tưởng - Văn hóa của Đảng. Đến năm 2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng.

Đối với Vũ Quang, cùng với sự ra đời của huyện tháng 8 năm 2000, ngành Tuyên giáo Vũ Quang cũng được thành lập từ đó, gắn với mỗi giai đoạn phát triển, ngoài những nhiệm vụ chung, công tác tuyên giáo luôn thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị riêng của mình, đó là tập trung tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, về tình hình, nhiệm vụ của huyện; tổ chức có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện, các chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với triển khai chương trình hành động, tổ chức thực hiện đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống thông qua việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước. Quan tâm đổi mới hoạt động trên lĩnh vực khoa giáo, công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống. Chú trọng việc xây dựng, phát triển văn hóa, chủ động nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tuyên truyền những vấn đề người dân quan tâm, tuyên truyền công tác giải phóng mặt bằng tái định cư các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo từng giai đoạn, từng chuyên đề cụ thể. Cùng với đó, trước mỗi vấn đề, sự kiện, hiện tượng, mỗi người đều có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau, do đó công tác tuyên giáo đã tiên phong “vào cuộc” để tuyên truyền, vận động, thuyết phục, cổ vũ, định hướng, giúp mọi người nhìn nhận đúng sự việc và có hành động đúng.

Lãnh đạo Ban tuyên giáo Huyện ủy trao giấy khen cho các cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ

Cùng với cả hệ thống chính trị, ngành Tuyên giáo đã có những đóng góp quan trong vào sự thành công trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện nhà. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 32,76 triệu đồng, tăng 3,29 triệu đồng so với năm 2016; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 10,74%, tỷ lệ hộ cận nghèo 9,88%; tỷ lệ làng văn hóa đạt 96,2%. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện, đến tháng 6/2018 toàn huyện đã có 8/11 xã đạt chuẩn, các xã còn lại đều đạt từ 13 tiêu chí trở lên theo Quyết định 05 của UBND tỉnh. Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội có bước phát triển, tiến bộ. Quốc phòng - an ninh và công tác quản lý nhà nước về biên giới được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường và đạt được kết quả tích cực. Hệ thống chính trị được củng cố. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được nâng lên... công tác vận động quần chúng và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội chuyển biến tiến bộ, tích cực tham gia với chính quyền trong việc giải quyết các vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong nhân dân...

Công tác tuyên giáo đã góp phần rất lớn cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước

Để có được kết quả trên, những người làm công tác tuyên giáo đã làm tốt công tác tư tưởng, trong đó tập trung tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và nhận thức đầy đủ được những quan điểm, đường lối chủ trương  của Đảng, Nhà nước, của huyện về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác xây dựng Đảng. Phát huy truyền thống 88 năm và những thành tựu, kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, ngành Tuyên giáo cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, coi đây là lực lượng nòng cốt, thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về các quan điểm, đường lối của Đảng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thứ hai, tham mưu phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đồng chí Bí thư cấp ủy trong việc chỉ đạo tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên trong học tập lý luận chính trị, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao khả năng “đề kháng” cho cán bộ, đảng viên trước những “cám dỗ” của cuộc sống đời thường, không suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thứ ba, tăng cường tổ chức sinh hoạt tư tưởng, chính trị trong chi bộ, đảng bộ; thông qua đó, kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc về các quan điểm, đường lối của Đảng. Phát huy tốt dân chủ trong sinh hoạt tư tưởng, chính trị trong nội bộ Đảng, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn trong cán bộ, đảng viên.

Thứ tư, tham mưu nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân; kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống nhân dân.

Kỷ niệm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng là dịp để cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác tuyên giáo có nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác: “Tất cả cán bộ, đảng viên, hễ những người tiếp xúc với dân chúng đều là người tuyên truyền của Đảng...” từ đó phát huy sức mạnh của công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng quê hương Vũ Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguyễn Đình Tài - Ban tuyên giáo Huyện ủy Vũ Quang

Rss