Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng đảng

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Cùng với công tác tư tưởng và công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng Đảng có vai trò và ý nghĩa to lớn góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh.

Hội thi Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018

Nhận thức rõ quan điểm “kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng”, thời gian qua, huyện đã luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức trong các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, coi đó là một khâu quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ từ đó tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp; đưa công tác kiểm tra của Đảng bộ từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính nghiêm minh, giáo dục trong tổ chức Đảng các cấp, được dư luận đồng tình.

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Nội dung tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; việc quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, mà trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ; kiểm tra việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên... từ đó góp phần uốn nắn, chấn chỉnh, cảnh báo tổ chức Đảng, đảng viên nêu cao ý thức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, phát hiện dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, xử lý.

Ban giám khảo hội thi Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018

Trong năm 2017 - 2018 cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra đối với 118 lượt tổ chức Đảng, 28 đảng viên; Giám sát đối với 94 lượt tổ chức Đảng, 77 đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát kết luận tổ chức và đảng viên cơ bản thực hiện tốt. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật đối với 35 đảng viên, với hình thức: Khiển trách 33, Cảnh cáo 02. Trong đó Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành 04 đồng chí, Đảng ủy cơ sở thi hành 18 đồng chí, Chi bộ thi hành kỷ luật 13 đồng chí.

Nhìn chung công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp được thực hiện nghiêm túc. Từ đó giúp các đảng bộ, chi bộ nâng cao chất lượng trong hoạt động, xây dựng nghị quyết, lãnh đạo thực hiện nghị quyết và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trên, trong thực tế, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn những vấn đề cần quan tâm đó là nhận thức thức của một số cấp ủy chi bộ và đảng viên còn hạn chế, một số ít cấp ủy chưa chủ động giám sát để phòng ngừa, phát hiện sai phạm để tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có lúc chưa đi vào chiều sâu...

Đội xã Đức Hương tham gia phần thi Hội thi Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi 

Nhằm nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, trước hết chúng ta cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, Uỷ ban Kiểm tra, vai trò người đứng đầu cấp uỷ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh của huyện liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, nhất là các cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên là cán bộ lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Cùng với đó, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp và cấp ủy các chi bộ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Chỉ thị 05-CT/TW; Quy định 101-QĐ/TW; Quy định số 30-QĐ/ TW; Kết luận số 28-QĐ/TU... bảo đảm thực hiện việc “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Cấp uỷ các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng, tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực thường dễ xảy ra vi phạm. Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy và nhiệm vụ cấp ủy giao. Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên, trước hết là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý. Chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ. Tập trung giám sát chi ủy, chi ủy viên, đảng viên là cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý sinh hoạt trong chi bộ cả nơi công tác và nơi cư trú trong việc thực hiện nghị quyết của chi bộ... Tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra Nhà nước, điều tra, kiểm sát của các cơ quan chức năng; giám sát của các cơ quan Nhà nước, công tác kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với các lĩnh vực có liên quan đến quyền lợi đoàn viên, hội viên; tham gia các hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND đối với các vấn đề phức tạp, đang gây bức xúc cho cử tri và ảnh hưởng đến đời sống, lợi ích chính đáng của người dân.

Lãnh đạo huyện trao giải cho các đơn vị xuất sắc tham gia thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018

Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Kiểm tra, tăng cường cán bộ kiểm tra các cấp, đầu tư kinh phí bảo đảm hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra đảm bảo ổn định về số lượng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực hoạt động thực tiễn, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, sâu sát, thận trọng và ứng xử có văn hoá. Không được lợi dụng vị trí công tác để làm sai chức trách, nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng cho các cấp uỷ, lãnh đạo các tổ chức Đảng và cán bộ kiểm tra các cấp, đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát trên từng vị trí công tác.

 

Lê Thị Thanh Hải

       HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT

Rss