Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng đảng

Đảng ủy Khối dân: Học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10.

Sáng ngày 21/6, Đảng ủy Khối dân đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan Khối dân và các Chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe và tiếp thu các nội dung của Nghị quyết Trung ương 10 và Đề cương thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Cũng tại hội nghị Đảng ủy Khối dân đã quán triệt, triển khai các nội dung Chỉ thị 35 -CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới”.

Đ/c Nguyễn Thị Minh, Phó Bí thư Đảng ủy khối dân quán triệt các NQ

 Trên cơ sở nội các dung triển khai tại hội nghị, Lãnh đạo Đảng ủy Khối dân yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng trong khối tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rọng các nội dung của Hội nghị Trung ương 10 đến với mọi tầng lớp nhân dân, nhằm góp phần đấu tranh chống luận điệu, quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015 -2020; Chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quốc Lập – Thu Hương

Rss