Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng đảng

Đảng bộ xã Đức Giang: Học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 10, khóa XII

Sáng ngày 17/6, Đảng bộ xã Đức Giang đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy trực tiếp truyền đạt các nội dung chính của Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, Hội nghị Trung ương X diễn ra từ ngày 16 – 18/5/2019 tại Hà Nội, đã thảo luận 4 nhóm vấn đề lớn; cho ý kiến, đóng góp vào đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, thảo luận về báo cáo các công việc quan trọng của Bộ chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10.

Đ/c Nguyễn Minh Vinh, Bí thư Đảng ủy xã triển khai, quán triệt học tập các chỉ thị NQ

Cũng tại Hội nghị, Đảng bộ xã Đức Giang đã  quán triệt triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ chính trị về “tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới”,  Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó cùng với nhiệm vụ trong tâm, thường xuyên lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, Đảng bộ xã Đức Giang sẽ chuẩn bị đầy đủ nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025. Chú trong chuẩn bị nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu. Phát hiện, giới thiệu người có đức, có tài, có uy tín. Đảm bảo ba độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ vào Ban chấp hành khóa mới.

Cùng với quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tại hội nghị, Đảng bộ xã Đức Giang đã đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chương trình xây dựng NTM trong thời gian qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, mục tiêu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2019.

                                           Bích Hường

Rss