Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng đảng

Đảng bộ xã Đức Giang học tập chuyên đề năm 2019, quán triệt Nghị quyết

Chiều ngày 9/1, Đảng bộ xã Đức Giang đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại hội nghị, cán bộ, Đảng viên đã được nghe đồng chí Dương Thanh Hải – Phó chánh Văn phòng huyện ủy truyền đạt các nội dung trọng tâm của chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó đi  sâu phân tích những nội dung yêu cầu của phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí  Minh và liên hệ với cán bộ lãnh đạo, cán bộ Đảng viên hiện nay.

 Đồng chí Dương Thanh Hải – Phó chánh Văn phòng Huyện ủy quán triệt một số chuyên đề

Cũng tại Hội nghị, cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ đã được tiếp thu các nội dung trọng tâm của tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ  8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trọng tâm là Quy định 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 "Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là  Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương".  Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Bích Hường

Rss