Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

Đảng ủy xã Hương Quang và Công an huyện quán triệt Nghị quyết TW8(khóa XII) và Chuyên đề đạo đức HCM năm 2019.

Sáng ngày 10/1, Đảng ủy xã Hương Quang và Công an huyện tổ chức Hội nghị học tâp, quán triệt Nghị quyết TW8(khóa XII) và triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Khánh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐ/TW về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Trong đó, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung phân tích, làm rõ hơn những nội dung liên quan trực tiếp đến địa phương và ngành Công an.

Đồng chí Lê Văn Khánh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt các chuyên đề

Đồng chí Lê Văn Khánh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, các nghị quyết, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, sau Hội nghị, Đảng ủy xã Hương Quang và Công an huyện Vũ Quang sẽ triển khai viết thu hoạch, qua đó vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, bám sát đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị mình để triển khai nghị quyết vào cuộc sống

Tại Hội nghị các cán bộ Đảng viên xã Hương Quang và Đảng ủy Công an huyện  cũng đã được quán triệt Chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua học tập Chuyên đề năm 2019 nhằm giúp cho cán bộ, lãnh đạo, đảng viên, chiến sỹ nghiên cứu, nâng cao nhận thức và thấm nhuần sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Lê Thủy – Văn Tịnh

Rss