Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

Đảng bộ Bệnh viện đa khoa huyện và Chi bộ Trung tâm Y tế dự phòng quán triệt, học tập nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Ngày 3/8, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa huyện và Chi bộ Trung tâm Y tế dự phòng huyện phối hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng, Nghị quyết 07, 08, 09 của Tỉnh ủy. Đ/c Phan Hồng Yến, UVBTV – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đến dự và quán triệt NQ 26 NQ/TW .

Theo đó Đ/c Phan Hồng Yến đã làm rõ thêm tầm quan trọng về việc cần phải ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII. Đồng thời nhấn mạnh về các mục tiêu tổng quát trong Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đ/c Phan Hồng Yến, UVBTV – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt NQ 26 NQ/TW .

Cung trong ngày, 97 Đảng viên của 2 Đơn vị đã được các đồng chí lãnh đạo Bệnh viện, Trung tâm YTDP huyện quán triệt Nghị quyết số 27 và 28 về: Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Chính sách bảo hiểm xã hội hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Đồng thời cũng đã được tiếp thu các nội dung chính của Nghị quyết 07, 08, 09 của Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp”; “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp” đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới”.

Xuân Hoàn – Văn Tịnh

 

 

Rss