Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

Đoàn giám sát HĐND huyện làm việc với các phòng ban liên quan về việc thực hiện xây dựng danh hiệu làng văn hóa, hoạt động trạm truyền thanh cơ sở.

Sáng ngày 3/5, Đoàn giám sát của Ban KT-XH Hội đồng nhân dân huyện tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo UBND và các phòng, ban liên quan về nội dung: Tổ chức thực hiện và xây dựng các danh hiệu văn hóa, hoạt động của trạm truyền thanh cơ sở thời gian qua.Tham dự có các đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Phó chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thái Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện. Đồng chí Phan Hồng Yến- Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Phan Hồng Yến - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện chủ trì buổi làm việc.

Trong thời gian qua, việc thực hiện và xây dựng các danh hiệu văn hóa đối với gia đình, thôn, tổ dân phố, cơ quan công sở đã được các cấp ủy Đảng, Chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch. Nhiều nội dung hoạt động được lồng ghép, phối kết hợp với các phong trào thi đua khác để triển khai sâu rộng trong xã hội như xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững...

Ban chỉ đạo huyện và xã đã tập trung vào quy trình bình xét các danh hiệu văn hóa, bảo đảm việc bình xét công khai, dân chủ, công bằng và đúng thực tế. Việc nâng cao trách nhiệm của ban công tác mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố cũng như công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động được Ban Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Các phong trào văn hóa đã phát triển rộng khắp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần  cho nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy.

Về hoạt động của trạm truyền thanh cơ sở, đến nay 12/12 xã, thị trấn đã có đài truyền thanh, trong đó phần lớn đã được đầu tư các trang thiết bị và công nghệ hiện đại. Một số Đài truyền thanh cơ sở đã kịp thời tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ phát triển KT- XH, phản ánh gương người tốt việc tốt...góp phần động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuât, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước.

Tại Hội nghị, các thành viên đoàn giám sát cũng đã tiến hành thảo luận, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế qua thực tế kiểm tra, giám sát trong thời gian qua như: Cấp ủy đảng, chính quyền một số nơi chưa nhận thức, quan tâm đúng mức đến việc phát triển phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, hiệu quả thực hiện chưa đáp ứng được so với yêu cầu của tiêu chí 16 trong xây dựng NTM. Quá trình tổ thực hiện việc bình bầu, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa ở cơ sở còn buông lỏng, dễ dãi, chạy theo hình thức dẫn đến hiệu quả cũng như giá trị đạt được chưa cao. Sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể chưa chặt chẽ, thiếu tính tự giác, trách nhiệm. Hoạt động của trạm truyền thanh cơ sở còn nhiều hạn chế như cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp úng đủ; đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh cơ sở vừa yếu về chuyên môn vừa thiếu về nhân lực; kinh phí hoạt động chưa được phân khai...

Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Phan Hồng Yến- Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện đề nghị đề nghị các phòng ban liên quan theo chức năng đã được phân công tăng cường công tác phối hợp trong viêc lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Tham mưu, hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể trên cơ sở các nội dung chuyên môn mà ngành phụ trách để nâng cao hiệu quả hoạt động trong việc thực hiện và xây dựng các danh hiệu văn hóa và hoạt  động của trạm truyền thanh cơ sở. Góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, đơn vị.

Lê Thủy – Thu Hương

Rss