Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Cải cách hành chính

Hội Nông dân huyện Vũ Quang tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi Hội

Thời gian qua, BTV Hội Nông dân huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị cơ sở Hội đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi Hội, một số đơn vị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đạt được kết quả đáng khích lệ.

BTV Hội nông dân huyện kiểm tra hoạt động của Hội nông dân xã Hương Thọ

Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn cụ thể với mục tiêu nhằm  "Nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi Hội Nông dân". Đặc biệt, để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 cùng với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã ban hành các văn bản định hướng nội dung sinh hoạt Chi Hội hàng quý để các đơn vị tổ chức thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo mỗi cơ sở Hội lựa chọn 1 Chi Hội tiến hành sinh hoạt điểm để cho các Chi Hội khác trong toàn đơn vị học tập. Tại mỗi buổi sinh hoạt điểm, bên cạnh triển khai các hoạt động và công tác Hội, sinh hoạt chuyên đề hàng quý; các Chi Hội đã đánh giá kết quả những việc đã làm được, những tồn tại, chỉ ra nguyên nhân và đề ra phương hướng khắc phục trong thời gian tiếp theo; đồng thời, cuối buổi Ban chấp hành Hội Nông dân các xã đã tiến hành trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức, điều hành và các nội dung đưa vào sinh hoạt Chi hội hàng quý nhằm từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, từ đó thu hút sự tham gia đông đảo của hội viên nông dân trong việc tham dự sinh hoạt Chi Hội cũng như tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, huyện kiểm tra mô hình cam tại xã Đức Lĩnh

Thời gian tới, cùng với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp huyện Vũ Quang tiếp tục quan tâm công tác kết nạp Hội viên, công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 cũng như tổ chức các hoạt động cụ thể chào mừng kỷ niệm 88 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

                                                 Hội Nông dân huyện

Rss