Số lượt truy cập

Văn bản QP

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Cơ quan ban hành
7/2017/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện chính sách theo NQ 03/2017 ngày 20/7/2017 của HĐND huyện ...... 21/12/17 Phạm Hữu Bình HĐND huyện
8/2017/NQ-HĐND Về thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn huyện Vũ Quang giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo. 21/12/17 Phạm Hữu Bình HĐND huyện
4/2017/NQ-HĐND Ban hành hướng dẫn nghị quyết 03/2017 ban hành khuyến khích phát triển NN 01/09/17 Phạm Quốc Thanh
3/2017/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành hành một số chính sách khuyến khích nông nghiệp 08/08/17 Phạm Hữu Bình HĐND huyện
02/2017/NQ-HĐND Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 20/07/17 Phạm Hữu Bình HĐND huyện
5/2017/NQ-HĐND Thông qua Đề án xây dựng và phát triển văn hóa huyện vũ quang giai đoạn 2017-2020 20/07/17 Phạm Hữu Bình HĐND huyện
13/2016/NQ-HĐND Ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 27/12/16 Phạm Hữu Bình UBND huyện Vũ QUang
12/2016/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 23/12/16 Phạm Hữu Bình UBND huyện Vũ QUang
11/2016/QĐ- UBND Quy định số lượng chức danh tiêu chuẩn mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn , tổ dân phố 27/10/16 Trịnh Văn Ngọc UBND huyện
10/2016/NQ- HĐND Ban hành quy chế tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại tố cáo phản ánh kiến nghị trên địa bàn huyện 04/10/16 Trịnh Văn Ngọc UBND huyện