Số lượt truy cập

Văn bản QP

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Cơ quan ban hành
4/2018/QĐ_HĐND Ban hành quy chế làm việc của ủy ban nhân dân huyện 27/12/18
01/2018/NQ-HĐND Sửa đổi bãi bỏ một số điều nghị quyết 04 HĐND huyện 25/07/18 Phạm Hữu Bình HĐND huyện
7/2017/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện chính sách theo NQ 03/2017 ngày 20/7/2017 của HĐND huyện ...... 21/12/17 Phạm Hữu Bình HĐND huyện
8/2017/NQ-HĐND Về thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn huyện Vũ Quang giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo. 21/12/17 Phạm Hữu Bình HĐND huyện
6/2017/NQ-HĐND Quy định mức giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý rác thai trên đại bàn huyện 15/12/17 Trịnh Văn Ngọc
4/2017/NQ-HĐND Ban hành hướng dẫn nghị quyết 03/2017 ban hành khuyến khích phát triển NN 01/09/17 Phạm Quốc Thanh
3/2017/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành hành một số chính sách khuyến khích nông nghiệp 08/08/17 Phạm Hữu Bình HĐND huyện
02/2017/NQ-HĐND Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 20/07/17 Phạm Hữu Bình HĐND huyện
5/2017/NQ-HĐND Thông qua Đề án xây dựng và phát triển văn hóa huyện vũ quang giai đoạn 2017-2020 20/07/17 Phạm Hữu Bình HĐND huyện
13/2016/NQ-HĐND Ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 27/12/16 Phạm Hữu Bình UBND huyện Vũ QUang