Báo cáo

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Cơ quan ban hành
208b/BC-UBND Rà soát danh sách thực hiện chương trình 135 11/11/14 Phạm Quốc Thanh UBND huyện
206/BC-UBND kết quả giải quyết xử lý vi phạm hành lang ATGT 10/11/14 Phạm Quốc Thanh UBND huyện
205/BC-UBND thực hiện công tác thiết kế xây dựng công trình từ tháng 1 10/11/14 Phạm Quốc Thanh UBND huyện
129/BC-UBND Thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 03/07/14 Phạm Quốc Thanh UBND huyện
86/BC-UBND Tình hình quản lý nhà nước về công tác hội `
Box list_news error: <type 'exceptions.AttributeError'> 'NoneType' object has no attribute 'strftime'