Số lượt truy cập

Báo cáo

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Cơ quan ban hành
169/BC-UBND Tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019 16/07/19
168/BC-UBND Tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2019 của Thủ thướng Chính phủ trong xây dựng nông thôn mới 15/07/19
150/BC-UBND ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI 02/07/19
149/BC-UBND Danh mục, bản mô tả vị trí việc làm chuyên ngành tài nguyên và môi trường 01/07/19
148/BC-UBND Tổ chức tuyển giáo viên bậc mầm non, giáo viên văn hóa tiểu học 28/06/19
132/BC-UBND Kết quả rà soát, báo cáo tình hình chăn nuôi tại khu nội thị 14/06/19
125/BC-UBND Kết quả thực hiện hợp tác với huyện Khăm Cợt tỉnh Bolykhămxay, nước CHDCND Lào năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 11/06/19
98/BC-UBND Rà soát đề xuất giải pháp tình trạng chồng chéo, thiếu hiệu quả hệ thống cơ chế chính sách 15/05/19
77/BC-UBND Công tác cải cách hành chính 2015-2018 11/04/19 Nguyễn Thiều Quang
75/BC-UBND Kết quả kê khai tài sản thu nhập cá nhân 11/04/19